Příklady dobré praxe –
resilience a adaptace na klimatickou změnu
v regionálních strategiích

Zpracováno v rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích.Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-01-2014

(Celý soubor příkladů si lze stáhnout jako pdf pro tisk a snadné čtení,
případně jako zazipovaný adresář obsahující i toto rozhraní prehled.html.
Další zajímavé zdroje viz soubor Další zdroje.)

Úvod

Adaptace na klimatickou změnu je v Evropě teprve v začátcích a⁠koncept resilience byl u nás donedávna prakticky neznámý. Není proto mnoho příkladů, které by byly skvělým vzorem pro ostatní. V rámci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích jsme hledali zejména regionální koncepty, nikoli jednotlivá opatření. Výběr odpovídá tomu, co rozumíme „příklady dobré praxe“, jsou to projekty a strategie, kterými se lze inspirovat a učit se z nich (technicky, organizačně či jinak). Databáze má sloužit jako nástroj inspirace pro Místní akční skupiny (MAS) – nejlépe ve smyslu: kam se jet podívat, s kým se setkat, od koho čerpat zkušenosti. Proto obsahuje kromě dat a kontaktů i zajímavý a⁠ inspirativní narativ.

Vybrané příklady české a evropské se zabývají především komunální energetikou a kvalitní výstavbou. Některé pak ekologičtějším zemědělstvím a ochranou před vodou. Lze je použít jako podklad ohledně 7 následujících hrozeb, s nimiž tým projektu pracoval:

Hrozba, na niž příklady mnohdy implicitně reagují, je

není elektřina atd.“ : Narušení dodávek elektřiny, tepla a paliv
je to proto, že rozvíjejí místní obnovitelné zdroje.

Další implicitně (v případě Vídně explicitně) často pojednanými hrozbami jsou

vedro“
výbornou ochranu před vedrem totiž poskytují budovy postavené či regenerované na pasivní standard (příklad Vídně kromě toho diskutuje vše ohledně zeleně, stínu, vodních prvků);
„sucho“
díky lepšímu hospodaření s vodou v budovách, vsakování a užívání dešťové vody.

Některé příklady se věnují zlepšení bohatosti vegetace a fauny či místní ekoprodukci, čímž reagují na hrozby

biotopy“ : Nežádoucí změny biotopů,
„zemědělství“ : Narušení zemědělské produkce.

Dva příklady popisují opatření v kategoriích

záplavy“ : Záplavy a povodně, mimo bouřkových,
„bouřkové povodně“.

(Jeden švédský příklad – Vaxjö – zmiňuje ochranu lidí před
„mrazy“
ne ve smyslu mrazů poškozujících zemědělství, ale ve smyslu bezpečnosti a komfortu pobytu v budovách v případě velmi tuhých zim.)

Příklady jsou k dispozici i jako jednotlivé html soubory, obsahující v hlavičce meta-informace, které je vhodně a stručně charakterizují, aby je snáze našli pomocí vyhledávačů zájemci o příslušnou problematiku. V podobě pro lidi místo robotů je v tomto přehledu opakujeme:

Hradec Králové: Adaptace na změnu klimatu
Doporučení pro vedra a sucha - lepší hospodaření s vodou, omezené sečení, užívání teplu a suchu odolných kultivarů; podpora neautomobilové dopravy

Litoměřice: Obnovitelné zdroje energie
Obec podporuje solární ohřev vody, tepelná čerpadla a fotovoltaiku a regeneraci budov vč. rekuperace; připravuje geotermální teplárnu

Hostětín: na cestě k soběstačnosti
V malé vsi je kořenová čistírna, štěpková výtopna, moštárna, přes deset solárních systémů a vzdělávací a ubytovací centrum v pasivním standardu

Pickering: Retence v povodí nad městem
Městu působily velké škody povodně a proto již realizovalo první sadu opatření ke zpomalení toku řeky, k zadržení vody v poldrech a k zasakování

Findhorn: stará slavná ekovesnice
Od roku 1985 staví obydlí s co nejmenší spotřebou tepla a solárním ohřevem, ke 4 větrným turbínám přibude biomasová výtopna

Samsö: Ostrov obnovitelné energie
Větrné turbíny na ostrově a na moři dávají elektřinu i okolí, teplo poskytují čtyři výtopny na slámu, stará auta jsou nahrazována elektromobily

Roslagen: Biodiverzita pro bioprodukci
Farmáři obnovili bohatství druhů na loukách i v produkci potravin, přešli na ekozemědělství, brambory proti plísním stříkají výluhem z kopřivy

Vaxjö: Pasivní domy, štěpková teplárna
Pasivní výškové dřevostavby, elektřina a teplo z místních lesů, bioplyn pro veřejnou dopravu, biozemědělství – kroky k cíli nulových emisí r. 2030

El Hierro: ostrovní energetická soběstačnost
Místo elektřiny z dovážené nafty má ostrov elektřinu z větru a přečerpávací elektrárny, ta časem pokryje i autodopravu

Łódź: návrat vody do krajiny
Byl obnoven povrchový tok řeky Sokołówka, zlepšeno zasakování dešťové vody a vybudovány retenční nádrže pro ochranu před povodněmi

Hoeksche Waard: biodiverzita nejen pro bioprodukci
Region zvýšil pestrost krajiny a biodiverzitu, čímž umožnil rozvoj ekozemědělství a zlepšil kvalitu vod a jejich oživení rostlinami a rybami

Sieben Linden: udržitelná ekovesnice
Komunita 140 lidí má ekostopu 1/3 oproti německému průměru; staví v pasivně s využitím slámy, záchody má kompostovací, užívá dešťovku...

Schloss Tempelhof: komunita a ekozemědělství
Komunita koupila opuštěný zámek se vsí, začala hospodařit 2011, nyní má 140 lidí a provozuje mj. všestranné ekozemědělství na 26 ha

Seestadt Aspern: nová vídeňská čtvrti snů
Kompaktní zástavba (převážně pasivní) pro 20 tisíc obyvatel a 20 tisíc pracovních míst začala prodloužením metra až tam a vyhloubením jezera

Neugrüen: „nulové“ dřevostavby
Pasivní sídliště s 200 byty a 3000 m2 pro podnikání, s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly, čtyřpodlažními dřevostavbami, pro všechny generace

Společnost 2000 W: třetinová spotřeba energie
Švýcarská iniciativa pro města a regiony – kdo se přihlásil, směřuje ke snížení výkonu primárních zdrojů na obyvatele ze 6 na 2 tisíce wattů

EEE, Evropské centrum pro obnovitelné energie Güssing
Kdysi zaostalý region na okraji svobodného světa je nyní, pokud jde o dodávky energií, soběstačný a světově příkladný; ne tak v potravinách

Vídeň: město příjemné i za veder
Vídeň vypracovala přehled opatření, která zlepší poměry ve městě během horkých dnů. Ač má vodu z Alp a v podloží, počítá i s dešťovou


Kontakt: Yvonna Gaillyová, yvonna.gailly@veronica.cz, Jan Hollan, hollan@ped.muni.cz