[Gw] ke sjezdovce ve Wilsonově lese (fwd)

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Tue Dec 17 19:46:00 CET 2002


Následující text jsem napsal pro potřeby brněnských komunálních političek
a politiků, aby měli podklad pro své rozhodování. Pro exkluzivní
publikaci jej má zamluvený deník Mladá fronta Dnes, jiný tisk ji tedy
zatím vydat nesmí.

Vlastní názor si ale redaktoři udělat mohou, stejně jako občané a jejich
reprezentanti. Je to o to snazší, že, jak jsem s potěšením ve středu 11.
prosince zjistil, dotyčná studie již není téměř tajná, ale je veřejnosti
k nahlédnutí pohodlněji než dříve, ne až v investičním odboru, ale již na
vrátnici Magistrátu na Kounicově ulici (ležela tam na pultě, přivázaná
provázkem). To je nemalý pokrok v realizaci práva na informace...

pěkné Vánoce čtenářům již dlouho tichého mailinglistu glot přeje
 Jeník Hollan

          -----------------------------

Studie proveditelnosti ,,Obnovení... lyž. svahu - Wilsonův les...``
 ze srpna 2002 zcela ignoruje vědecké poznání

Záměr obnovení a~rozšíření sjezdovky na severním svahu brněnského
(bezejmenného?) kopce je postaven na představě, že se klima nemění -- že
zimy v~příštích několika desetiletích budou stejné, jako ty v~uplynulých
letech. To je velmi zvláštní představa...

I~hypotetická padesátiletá osoba, která bydlí v~hypotetické moravské
vísce, kam nepronikají informace zvenčí, pokud má dobrou paměť nebo si
vede deník, si ale uvědomuje, že se klima mění, zejména že jsou kratší
a~mírnější zimy. Hlavně pro zemědělce je to změna výrazná, neb se
prodloužilo vegetační období a~zkrátila doba jarní sněhové pokrývky.

Kdo od informací není odříznut, stěží si mohl nepovšimnout, že se
o~změně, totiž oteplování klimatu čím dále více píše a~mluví. Že i~Česká
republika přijala závazky, aby svůj podíl na poškozování klimatického
systému Země snižovala (viz např Zákon o~ovzduší, 86/2002 Sb.). A~že se
do budoucna očekávají změny stále rychlejší a~výraznější.

Lidé vzdělaní ve fyzice, tedy jistě i~ti, kteří vypracovávají klimatické
posudky, pak vědí, že se velké změny očekávají především v~zimě, neboť
tehdy je tepelně izolační schopnost ovzduší zvýšená relativně nejvíce
(obsah vodní páry je menší a~více se projeví rostoucí koncentrace oxidu
uhličitého a~methanu, tzv. stálých skleníkových plynů). A~hlavně v~noci,
menšími poklesy teplot než v~minulosti -- lépe izolovaná zem chladne
pomaleji. Mohli by vědět i~to, že právě takové změny byly už zejména
v~posledním desetiletí na celém světě pozorovány.

Posouzení klimatických podmínek pro lyžařský svah všechny tyto poznatky
ignoruje. Bylo by možné říci, že čtenáře záměrným neinformováním uvádí
v~mylné očekávání (k~tomu přispívá věta před závěrem studie, tvrdící, že
pokud by byly zimy tužší než v~uplynulých čtyřech letech, příjmy
z~provozu by vzrostly). Bohužel, je to ještě horší: studie přímo lže.
Tvrdí totiž, že (pro budoucnost, asi tedy alespoň pro plánované období
návratnosti investice téměř třiceti let) lze očekávat dobu zimního
využití stejnou, jako byla vypočítána pro uplynulé čtyři zimy.

Nejde-li o~lež, jde o~trestuhodnou nevědomost, která autory takového
tvrzení diskvalifikuje pro posuzování projektů, při nichž hraje roli
počasí.

Bez ohledu na řadu jiných aspektů zamýšlených změn ve Wilsonově lese je
pro posouzení celého záměru rozhodující právě možná budoucnost uměle
vytvářené sněhové pokrývky v~nejbližším čtvrtstoletí. Už samotná studie
ve skutečnosti naznačuje, že to s~ní nebude slavné -- mluví
o~,,kolísání`` počtu dní, kdy by bylo možné sjezdovku udržet v~provozu,
přestože i~poslední čtyři zimy ukazují jasný trend, totiž zkracování
takového období. Že to za deset, tím spíše za dvacet let nebude bývat
sto dní, to je jisté. Bude to alespoň polovina z~toho? Nebo třetina?
Jaké je riziko, že ani tolik ne? Na to by musela odpovědět studie
klimatologů, kteří se bádáním v~oboru současné a~budoucí změny klimatu
zabývají. Zájemcům zatím mohou napovědět např. stránky
 Národního centra Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
 http://www.chmi.cz/cc/start.html
 a~především veřejně dostupné dokumenty Mezivládního panelu pro
klimatickou změnu,
 http://www.ipcc.ch .

Pro získání úvodních poznatků o~měnícím se klimatu mohou také navštívit
inscenaci ,,Globální oteplení a~my``, kterou si lze objednat
v~brněnském planetáriu (nebo navštívit nějakou plánovanou reprízu).
Rozhodně ji lze doporučit všem autorům studie i~zainteresovaným
zastupitelům.

jh, 30. listopadu 2002
http://amper.ped.muni.cz/gw

PS.
 není to jen otázka klimatologická, roli jistě hraje i~využívání sjezdovky
-- samotné lyžování může přispívat k~úbytku sněhové pokrývky, a~pokud sníh
ani v~noci nezamrzá, může být pro lyžování ve dne nepoužitelný i~přes
snahy o~jeho strojní zhutňování. Týmž zhutňováním ostatně výška pokrývky
bude klesat a~její teplotní vodivost a~průsvitnost růst.

More information about the Gw mailing list