[Svetlo]svetelne kousky zakona, jen prehled (fwd)

Jan Hollan
Wed, 27 Feb 2002 18:52:09 +0100 (CET)


Níže je soupis světelných částí zákona o ovzduší 
(viz např. http://svetlo.astro.cz/zakon/ ). Formulace, že
  ,,Prováděcí právní předpis stanoví místa a prostory, kde nesmí
    docházet k výskytu světelného znečištění...`` 
 není z nejšťastnějších, ale přesto je v pořádku. Koncept předpisu (či
předtím návrhu zvláštní Hlavy zákona) na to reaguje slovy opsanými
z lombarského zákona, že soustavy splňující jistá kritéria (jako že
nesvítí vzhůru a nesvítí víc, než je nutné), se považují za
neznečišťující.

             ---------------------

  Hlava I
  Obecná ustanovení

  § 1
  Předmět úpravy

  1. Tento zákon stanoví
  ...
  d. opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší.
  ...

  § 2
  Základní pojmy

  1. Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí
  ...
  r. světelným znečištěním každá forma osvětlení umělým světlem, které
    je rozptýleno mimo oblasti, do kterých je určeno, zejména pak
    míří-li nad hladinu obzoru.
  ...

  § 3
  Povinnosti právnických a fyzických osob
  ...
  10. Při činnostech v místech a prostorech stanovených prováděcím
    právním předpisem je každý povinen plnit nařízení orgánu obce
    a v souladu s ním provádět opatření k zamezení výskytu světelného
    znečištění ovzduší.
  ...
  12. Prováděcí právní předpis stanoví místa a prostory, kde nesmí
    docházet k výskytu světelného znečištění, činnosti, na které se
    vztahuje povinnost podle odstavce 10, opatření ke snižování nebo
    předcházení výskytu světelného znečištění a limity stanovující
    horní mez světelného znečištění.
  ...

  Hlava II
  Ochrana ovzduší
  ...

  § 50
  Obce

  1. Orgán obce v přenesené působnosti

  ...
  k. vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit opatření podle §
    3 odst. 10 ke snižování nebo předcházení výskytu světelného
    znečištění ovzduší.

  2. Orgán obce v přenesené působnosti kontroluje
  ...
  d. dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich porušení
    ukládá pokuty.

( už předtím je: )
  § 40
  ...
  10. Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží orgán obce osobě, která
    poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5 nebo
    10.
  ...

  § 55

  Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

  1. Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 12, § 4 odst. 12, § 5
    odst. 12 a § 6 odst. 9 a § 7 odst. 11.
  ...