Noční pohledy na Hostětín

V noci z 19. na 20. února 2005 jsme procházeli Hostětín a zkoumali jeho tepelné a světelné charakteristiky. V tomto textu se omezíme na ty světelné. Vycházíme z obrázků obsažených v adresáři noc_obr.

Obr. 01 je pohled z okna nad schody do podkroví moštárny. Ukazuje oslnivé lampy v autobusové zastávce, před obchodem a za náměstím. Maxima jasů terénu jsou 10 nt (nt je značka nitu, což je název pro kandelu na metr čtvereční, který se nedostal do SI, aby nebyla přeplácaná), běžnější na náměstí jsou kolem jednoho nitu. Barevné kódování je v logaritmické škále, střed zelené je deset nitů, střed červené jeden nit, střed modrozelené desetina nitu, střed purpurové setina nitu atd. Vzhledem k tomu, že jde převážně o osvětlený sníh, jasy je snadné přepočítat na intenzity osvětlení: jeden nit znamená asi tři luxy (přesněji, 3,6 lx, při albedu sněhu 0.87 a dokonalém rozptylu – intenzita osvětlení je jas krát pí děleno albedem, čili jas krát 3,6).
Zdroje světla: zleva osvětlená bus. zastávka, dále č. 9, 22, 23, 24

 

Na déle exponovaném obr. 02 je lépe vidět, že desetiny nitu (čili jednoho luxu) dosahují i šikmé střechy domů!

 

Obr. 03 je ze schodů obecního úřadu, štít skladu moštárny je vpravo od středu snímku, moštárna sama je stěží patrná za extrémně oslnivou lampou uprostřed návsi. Typický jas návsi je půl nitu, osvětlenosti klesají k půldruhému luxu.
Zdroje světla: zleva č. 7, 8, 9, 22

 

Obr. 04 je východní cesta z návsi vzhůru, kolem kapličky (ta je až vlevo za ohybem). Minima jasu cesty jsou půl decinitu, maxima přes tři desetiny nitu.
Zdroje světla: č. 32

 

Obr. 05 a déle exponovaný obr. 06 je pohled podél téže cesty dolů ke skladu moštárny. Maxima na cestě jsou jen půl nitu. Čtyři desetiny nitu dociluje i štít skladu, osvětlený oslnivou lampou z návsi. Minimum jasu cesty hned u kamery je trochu pod půl decinitu, jen čtyři setiny nitu.
Zdroje světla: zleva č. 7, 8

   

Obr. 07 je pohled od brány ke Kundratům na mostek a rozcestí. Jasy cest jsou od tří setin nitu do jednoho decinitu (až na stíny kolegů). Jinak řečeno, intenzity osvětlení jsou od desetiny luxu do třetiny luxu, lze jej označit za přiměřené. Horší je to s nejbližší střechou, ta má až dvě desetiny nitu, ač se po ní neprochází ani kuny. Obr. 08, už bez pozorovatele měřícího intenzitu osvětlení luxmetrem, ukazuje minimum jasu horní cesty jako dva centinity.
Zdroje světla: nalevo osvětlená fasáda (dům č.p.24) od sloupu č. 32, pravá část snímku oosvětlena z č.29

   

Obr. 09 a déle 10 je pohled na horní konec východní cesty z návsi, kolem Kundratů k Bolečkům. Jsou patrná místa velmi nepříjemně světlá, pod blízkou rtuťovou lampou na úrovni šesti decinitů, pod vzdálenější sodíkovou lampou až dva nity (sedm luxů). Hrozné jsou jasy fasád, až tři decinity, což při albedu 0.6 znamená přes jeden a půl luxu.
Zdroje světla: zleva č. 29, 30

 

Obr. 11 a déle exponovaný obr. 12 jsou pohledy dolů do vsi od bývalé sušírny u Kundratů. Na kratčeji exponovaném snímku jsou patrné jen zcela přeexponované lampy. Skupina lamp vlevo je z cesty na sever k železniční zastávce. Jasy většiny nebe i sněhu jsou půldruhého centinitu. Intenzita osvětlení sněhu je tedy sedm centiluxů, zatímco Měsíc by v tuto chvíli i při jasném nebi dal ani ne desetinu, jen půl centiluxu (při zataženém nebi ani ne setinu, pod půl mililuxu). Tento okraj obce by měl být už blízký přírodě, je od ní ale vzdálen více než o dva řády. Nejsvětlejší část dolní základny oblačnosti, osvětlená Slavičínem, má celé tři centinity, čili je osvětlená desetinou luxu.
Zdroje světla: shluk nalevo č. 39 a výše, zbylé zdroje je těžko identifikovat

   

Obr. 13, obr. 14obr. 15 jsou detaily cesty k zastávce s plným zoomem. Ty oslnivé lampy jsou příšerné (to snímky zdaleka nezachycují). Jasy cesty jsou od jednoho decinitu do jednoho až max. dvou nitů, aneb osvětlenosti od čtyř desetin do čtyř až osmi luxů.
Zdroje světla: č. 39 a výše

     

Další obrázky jsou od silnice do Hostětína od západu, až od odbočující polní cesty na Jahodiska. Jasy sněhu v okolí obce jsou jeden centinit (stokrát vyšší než přírodní), lampy v obci velice oslnivé. Obr. 16 je centrum obce, na obr. 17 jsou lampy na cestě k zastávce. Na obr. 19 exponovaném jen stodvacetinu sekundy jsou vidět téměř jen nepřeexponované lampy (v popředí pak větev a sníh osvětlené asi autem), obr. 20 ukazuje stejné panorama obce v jednosekundové expozici (lampy jsou přeexponované více než o jeden řád).
Zdroje světla: Obr. 17: zleva 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40

       

Obr. 21 je pořízený níže, až z horního okraje obce, směrem k návsi. Vozovka je beze sněhu, s jasy od dvou centinitů do sedmi decinitů. Oproti situaci se sněhem jsou asi šestinové, intenzity osvětlení asfaltu lze odhadnout na rozmezí čtyř deciluxů až asi patnácti luxů. (Za druhou lampou ale už neklesá jas pod půl decinitu, čili osvětlenost pod jeden lux.) Totéž ukazuje v detailu obr. 22.
Zdroje světla: Obr. 21: zleva asi č. 12, 11, pak vpředu č. 1, 3. 5, 8, 22 | Obr. 22: totéž bez krajního č. 11

   

Obr. 23obr. 24 ukazují opačný okraj obce, tedy pohled na západ, první celek a druhý jen detail. ( Obr. 25 je stejně exponovaný – jednu sekundu, což v tomto případě je dost málo – pohled zpět k výtopně). Jasy vozovky v obci jsou od tří setin do tří desetin nitu (aneb osvětlenosti od sedmi desetin luxu do sedmi luxů, při albedu asfaltu 0,13), průměr je asi jednu desetinu nitu (dva a půl luxu).
Zdroje světla: Obr. 23 a 24: zleva č. 20, 18

     

Obr. 27 ukazuje podobnou oblast pohledem zpět z obce na východ. Je zde vpravo i třetí, slabší lampa. V její blízkosti klesá jas vozovky až pod jednu setinu nitu (osvětlenost je pod čtvrt luxu, v pravém dolním rohu jen desetina luxu). Stejně jako na předchozích obrázcích je nápadný vysoký jas vzduchu kolem silných lamp (vinou převážně dopředného rozptylu světla na aerosolech čistého hostětského vzduchu).
Zdroje světla: zleva č. 20, 18

 

Obr. 28obr. 29 jsou pohledy na další dvě lampy k centru obce, obr. 30 asi k týmž lampám naopak směrem od centra. Minimální jas mezi lampami je pět centinitů, minima dál od lamp jsou tři milinity (příp. jen dva). Minimální osvětlenosti jsou tedy jeden lux, resp. půl deciluxu.
Zdroje světla: Obr. 28 a 29: zleva č. 12, 11 | Obr. 30: ne náves, ale č. 18 a 20

     

Obr. 31obr. 32 jsou pohledy z cesty již blízko návsi, nejprve pryč od ní a pak k ní. Je vidět, které lampy oslňují zvláště moc.
Zdroje světla: Obr. 31: zleva č. 18-20 | Obr. 32: č. 12 a 11

   

Obr. 33, obr. 34, obr. 35obr. 36 jsou pohledy z prostranství před hasičárnou, nejprve směrem k moštárně, pak přes ulici k Bartošům a od návsi. Patrné je silné osvětlení skladu moštárny lampou na návsi (naštěstí z tohoto pohledu schovanou za budkou autobusové zastávky). Sníh blízko rtuťové lampě má až tři decinity, dál jeden decinit až půl decinitu. Minima jasu sněhu jižně od vozovky jsou dva centinity. Jeho osvětlenosti se tedy pohybují od desetiny luxu do jednoho luxu.
Zdroje světla: Obr. 33: zleva osvětlená bus. zastávka a č. 7 | Obr. 34: bez zdrojů, jen slabě střešní okno na moštárně | Obr. 35: zleva osvětlená bus. zastávka a č. 7 | Obr. 36: zleva č. 10, 11, 12