Příloha 2: Výňatky ze zákona 86/2002 Sb.

(vynechané části jsou naznačené tečkami)


ZÁKON
ze dne 14. 2. 2002
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OCHRANA OVZDUŠÍ

Hlava I 
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1)

Tento zákon stanoví
a)
práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozónovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky obsahují,
b)
podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek,
c)
nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země,
d)
opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší.

§ 2
Základní pojmy

(1)

Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí
a)
vnějším ovzduším ovzduší v troposféře, s výjimkou ovzduší na pracovištích určených zvláštním právním předpisem1 a v uzavřených prostorách (dále jen ,,ovzduší``),
...
r)
světelným znečištěním každá forma osvětlení umělým světlem, které je rozptýleno mimo oblasti, do kterých je určeno, zejména pak míří-li nad hladinu obzoru.
...

§ 3
Povinnosti právnických a fyzických osob

(1)

Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.
...

(10)

Při činnostech v místech a prostorech stanovených prováděcím právním předpisem je každý povinen plnit nařízení orgánu obce a v souladu s ním provádět opatření k zamezení výskytu světelného znečištění ovzduší.
...

(12)

Prováděcí právní předpis stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, činnosti, na které se vztahuje povinnost podle odstavce 10, opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění a limity stanovující horní mez světelného znečištění.
...

Hlava VI
Opatření k nápravě a sankce

...

Sankce
§ 40

...

(10)

Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží orgán obce osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5 nebo 10.
...

Hlava VII
Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země

§ 50
Obce

(1)

Orgán obce v přenesené působnosti
...
k)
vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit opatření podle § 3 odst. 10 ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění ovzduší.

(2)

Orgán obce v přenesené působnosti kontroluje
...
d.
dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich porušení ukládá pokuty.
...

Hlava VIII
Společná, přechodná a zrušovací ustanovení

...

§ 55
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

(1)

Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 12, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 6 odst. 9 a § 7 odst. 11.
...


Tolik ze Zákona o ovzduší, pokud jde o prevenci světelného znečištění.

Prováděcí právní předpis, zmíněný v § 3 odst. 12 zákona, umožní naplnit požadavek neznečišťovat pomocí konstatování, že osvětlovací soustavy splňující jistá kritéria (jako že nesvítí vzhůru a nesvítí víc, než je nutné), se považují za neznečišťující.

Až vejde prováděcí předpis v platnost, bude možné uplatňovat i sankce, které zákon uvádí. Do té doby platí jen obecná povinnost každého znečišťování omezovat a předcházet mu, dle § 3 odst. 1. Většina občanů respektuje zákony i bez pohrůžky sankcí, tím spíše by to mělo být v tomto případě, který je nekonflitní - svítit tam, kde se to nepatří, nikdo nepotřebuje. Výjimkou jsou asi jen provozovatelé pohyblivých světlometů mířících do nebe, i pro ty ale může být výhodnější světlomet odstavit (a zlepšit si tím renomé) než se vystavit označení za bezohledné znečišťovatele.