§ 2 odst. 1

V § 2 odst. 1 na konci textu nahradit tečku čárkou, a doplnit novou definici na závěr odstavce pod písmenem x), které zní:

,,x) světelným smogem umělé světlo jdoucí v nadpřípustném množství ze zdrojů světla do prostoru v ovzduší, který nemá být osvětlen.``

§ 3

V § 3 za stávající odstavec 10 doplnit nový odstavec 11, který zní:

,,(11) Při činnostech v místech a prostorech stanovených prováděcím právním předpisem je každý povinen plnit nařízení orgánu obce a pokyny orgánů činných podle zvláštních právních předpisůx) a v souladu s nimi provádět stanovená opatření k zamezení výskytu světelného smogu.``

Odkaz x):Například Zákon č. 22/1997 Sb. Parlamentu České republiky o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, etc.

§ 3 odst. 11

Přečíslovat na odstavec 12, a do jeho textu připojit na závěr další větu větu, která zní:

(12) ,,Prováděcí právní předpis stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného smogu, činnosti, na které se vztahuje povinnost podle odstavce 11, opatření k zamezování výskytu světelného smogu, a limity nadpřípustného množství světla.``

§ 50 odst. 2

V § 50 odst. 2 písm. c) na konci textu nahradit tečku čárkou a § 50 odst. 2 doplnit o nové písmeno d), které zní:

,,d) dodržování povinností podle § 3 odst. 11 a plnění povinností k zamezování výskytu světelného smogu.``

§ 40

V § 40 zařadit za stávající odstavec 9 nový odstavec 10 a následující odstavce pak přečíslovat. Nový odstavec 10 zní:

,,(10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží orgán obce osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uložených podle § 3 odst. 11.``

§ 55 odst. 3

V § 55 odst. 3 nahradit výraz ,,§ 3 odst. 11`` výrazem ,,§ 3 odst. 12``.