Návrh doplňků textu vládního návrhu zákona o ovzduší z dubna 2001 pro jeho rozšíření i na ochranu před světelným znečištěním

§ 2 odst. 1,

§ 4, odst. 3,

před ,,  , které znečišťuje `` vložit:
nebo osvětlovací zařízení

§ 50, odst. 1,

v bodu d doplnit před ,,  , ukládá opatření ``:
a světelných zdrojů vydávajících světelný tok větší než 1500 lumenů (též na žádost astronomických observatoří)


Protože zásady takového osvětlování, které minimalizuje světelné znečištění a spotřebu elektřiny jsou dosud nedostatečně známé, je vhodné je uvést jako třetí hlavu zákona (před hlavu o ochraně ozonové vrstvy Země), s příslušným přečíslováním paragrafů dalších hlav (text odpovídá lombardskému zákonu):


(začátek prostého znění vložené Hlavy, bez komentářů:)


Hlava III
Venkovní osvětlování

§ 23. Regulace světelných zdrojů pro venkovní osvětlování

(1)

Za osvětlovací soustavy, neprodukující světelné znečištění a minimalizující i další znečištění ovzduší jsou považovány pouze takové soustavy, které
  1. jsou složené ze svítidel, která mají do směrů vodorovných a vyšších svítivost 0 cd na 1000 lumenů vydávaného světelného toku,
  2. používají nejlepší dostupnou techniku,
  3. jsou realizovány tak, aby osvětlené plochy nepřekračovaly minimální úroveň středního udržovaného jasu vyžadovanou bezpečnostními normami, pokud existují,
  4. a jsou vybaveny zařízeními schopnými snížit množství vyzařovaného světla ne méně než o třicet procent oproti plnému výkonu, v době po dvacáté čtvrté hodině. Takové snížení množství světla se uplatňuje, když podmínky užívání osvětleného povrchu jsou takové, že bezpečnost není ohrožena; direktiva, týkající se takových ovládacích zařízení jen z důvodu snížení spotřeby je fakultativní pro struktury v nichž jsou provozovány aktivity týkající se veřejného pořádku, výkonu práva a obrany.

(2)

Výjimky platí pro pro zdroje se světelným tokem nepřekračujícím 1500 lumenů v soustavách s malým výkonem (až do třech zdrojů pro jedno světelné místo), pro takové dočasně používané zdroje, které se vypínají po dvacáté hodině v období platnosti běžného času a po dvacáté druhé hodině v období platnosti letního času.

(3)

Osvětlení informačních tabulí nevybavených vlastním osvětlovacím zařízením musí být realizováno svícením směrem shora dolů.

(4)

Osvětlovací svazky a reflektory používané k osvětlení parkovišť, železnic a ulic, velkých náměstí, dvorů, průmyslových závodů, sportovních arén a území všech typů musí mít takový náklon, vzhledem k danému terénu, aby nevyzařovaly více než 0 cd na 1000 lumenů do směru 90° od terénu a dále, nebo takový náklon, aby nevyzařovaly více než 0 cd na 1000 lumenů do směrů vodorovných a výše.

(5)

Úprava světelných svazků, podle požadavků uvedených v odstavci 4, musí být provedena během dvou let od vstupu tohoto zákona v platnost.

(6)

Výrobní, dovozní či dodavatelské firmy musí potvrdit, mezi technickými charakteristikami prodávaných svítidel, jejich shodu s tímto zákonem uvedením označení na výrobku ,,optika nevytvářející světelné znečištění a snižující spotřebu energie, podle zákonů České republiky`` a přibalit, kromě toho, doporučení pro správné použití.

(7)

Je výslovně zakázáno používat, pro pouhé propagační účely, vzhůru mířící otočné nebo pevné svazky paprsků jakéhokoliv typu.

(8)

U osvětlení budov a pomníků musí být upřednostněny soustavy svítící shora dolů. Jen pokud to není technicky možné a u předmětů obzvláštní a ověřené architektonické hodnoty, musí okraj světelného svazku zůstat alespoň jeden metr pod horním okrajem osvětlované plochy a po obvodu musí být svazek opatřen úplným cloněním nebo možností tlumení po dvacáté čtvrté hodině.

§ 24. Platby za elektřinu

(1)

Veřejné subjekty, včetně obcí, které nesplnily kritéria požadovaná touto hlavou zákona o ovzduší ve stanovené lhůtě, jsou zbaveny výhody speciální sazby za elektřinu pro veřejné osvětlování, dokud nepřizpůsobí své osvětlovací soustavy tomuto zákonu.

(2)

Opatření předešlého odstavce 1 je schvalováno usnesením orgánu kraje v přenesené působnosti, po předchozí inspekci a oznámení územně kompetentních astronomických observatoří.(konec prostého znění vložené Hlavy)

(připravil Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně, 3. září 2001)