Nahrazující návrh zákona pro Sněmovnu č. 5449

Státní zákon č. 01-134

ZÁKON POŽADUJÍCÍ ENERGETICKY ÚČELNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ

Budiž uzákoněno Senátem a Sněmovnou reprezentantů na schůzi valného shromáždění: Článek 13a-110a všeobecných ustanovení se ruší a nahrazuje se následujícím:

(a) Při použití v tomto článku:

(1) "Osvětlovací těleso" znamená montážní jednotku, která nese žárovku a k níž může patřit i plášť montážní jednotky, montážní vzpěra nebo svorkovnice, objímka žárovky, zátěž, reflektor nebo zrcadlo a refraktor nebo čočka;

(2) "Plně stíněné svítidlo" znamená svítidlo, které nedovoluje přímou emisi světla nad horizontální rovinu z nejnižší části svítidla vydávajícího světlo;

(3) "Záře" znamená přímé vyzařování světla ze svítidla, které způsobuje sníženou viditelnost nebo chvilkové oslnění;

(4) "Intenzita osvětlení" znamená množství světla měřené na povrchu

(5) "Žárovka" znamená tu část svítidla, která vydává světlo;

(6) "Světelné rušení držby" znamená světlo vydávané svítidlem, které září za hranice pozemku, na němž je svítidlo umístěno;

(7) "Lumen" znamená fyzikální jednotku pro měření světelného toku;

(8) "Svítidlo" znamená celý osvětlovací systém, včetně žárovky a osvětlovacího tělesa;

(9) "Město" má stejný význam, jako v paragrafu (a) článku 7-148;

(10) "Městské finanční prostředky" znamenají jakýkoli příjem z obligací nebo jakékoli peníze vyhrazené či přidělené městem;

(11) "Městská komunikace" znamená jakoukoli veřejnou cestu, silnici, ulici, třídu, uličku, příjezdovou cestu, dálnici nebo parkoviště pod kontrolou města nebo státu věnovanou, vyhrazenou nebo otevřenou veřejné dopravě;

[(9)] (12) "Trvalé venkovní svítidlo" znamená jakékoli svítidlo nebo systém svítidel, který je venku a je určen k používání po dobu sedmi dnů a déle; [a]

[10] (13) "Státní finanční prostředky" znamenají jakýkoli příjem z obligací nebo jakékoli peníze vyhrazené či přidělené valným shromážděním; a

(14) "Státní komunikace" má stejný význam jako v paragrafu (a) článku 13a-1.

(b) S výjimkou případů stanovených v paragrafu (c) tohoto článku se nesmějí využívat žádné státní nebo městské finanční prostředky k instalaci nebo výměně trvalého venkovního svítidla pro osvětlení komunikace, pokud neplatí, že (1) toto svítidlo je zkonstruováno tak, aby maximálně šetřilo elektrickou energií a minimalizovalo světelné znečištění, záři a světelné rušení držby, (2) intenzita osvětlení svítidlem se rovná minimální intenzitě osvětlení adekvátní zamýšlenému účelu světlení, (3) u svítidla s jmenovitým výkonem více než 1800 lumen používaného na státních komunikacích 2.třídy, jak jsou definovány v článku 13a-14, a státních komunikacích pro speciální účely, jak jsou definovány v uvedeném článku 13a-14, jde o svítidlo plně stíněné, (4) u svítidla s jmenovitým výkonem více než 1800 lumen používaného pro městské komunikace jde o svítidlo plně stíněné, (5) u svítidla s jmenovitým výkonem více než 1800 lumen používaného na státních komunikacích 1.třídy, jak jsou definovány v uvedeném článku 13a-14, u nichž, podle názoru zmocněnce pro dopravu, nesmí použití plně stíněného svítidla ohrozit bezpečnost na silnici, zvýšit náklady v rámci plánu osvětlení nebo výměny osvětlení pro silnici nebo porušit jakékoli ustanovení federálního zákona, jde o svítidlo plně stíněné, [a (5)] (6) Zmocněnec pro dopravu rozhodne, že účelu osvětlovacího zařízení nebo výměny světel na státních komunikacích nelze docílit snížením povolené rychlosti jízdy v oblasti, která má být osvětlena, nebo instalací odrazových značek na vozovce, čar, výstrah, informačních značek či jiných prostředků pasivního nebo reflexního osvětlení a (7) hlavní volený činitel města nebo osoba tímto činitelem určená rozhodne, že pro městskou komunikaci nelze docílit účelu osvětlovacího zařízení snížením povolené rychlosti jízdy v oblasti, která má být osvětlena, nebo instalací odrazových značek na vozovce, čar, výstrah, informačních značek či jiných prostředků pasivního nebo reflexního osvětlení.

(c) Zmocněnec pro dopravu nebo osoba tímto zmocněncem určená nemusí přihlížet k ustanovením odstavce (3) paragrafu (b) tohoto článku když, po vznesení a přezkoumání žádosti o toto nepřihlédnutí, zmocněnec nebo osoba tímto zmocněncem určená rozhodne, že toto nepřihlédnutí je nezbytné pro osvětlení. Žádost o takovéto nepřihlédnutí musí být předložena zmocněnci nebo osobě tímto zmocněncem určené v takové formě, jakou zmocněnec stanoví, a musí obsahovat bez omezení popis osvětlovacího plánu, popis snah, jaké byly vyvinuty proto, aby se vyhovělo ustanovením odstavce (3) paragrafu (b) tohoto článku, a důvod, proč je takovéto nepřihlédnutí nezbytné. Při přezkoumávání žádosti pro toto nepřihlédnutí musí zmocněnec zvážit bezpečnost projektu, náklady a další faktory, které bude zmocněnec považovat za vhodné.

(d) Hlavní volený činitel města nebo zmiňovaná osoba tímto činitelem určená nemusí přihlížet k ustanovením odstavce (4) paragrafu (b) tohoto článku když, po vznesení a přezkoumání žádosti o toto nepřihlédnutí, uvedený činitel nebo uvedená osoba tímto činitelem určená rozhodne, že toto nepřihlédnutí je nezbytné pro osvětlení. Žádost o takovéto nepřihlédnutí musí být předložena uvedenému činiteli nebo uvedené osobě tímto činitelem určené v takové formě, jakou uvedený činitel stanoví, a musí obsahovat bez omezení popis osvětlovacího plánu, popis snah, jaké byly vyvinuty proto, aby se vyhovělo ustanovením odstavce (4) paragrafu (b) tohoto článku, a důvod, proč je takovéto nepřihlédnutí nezbytné. Při přezkoumávání žádosti pro toto nepřihlédnutí musí uvedený činitel zvážit bezpečnost projektu, náklady a další faktory, které bude uvedený činitel považovat za vhodné.

(e) Žádný podnik veřejných služeb nesmí instalovat nebo vyměnit trvalé venkovní svítidlo pro osvětlení komunikace, jestliže jsou náklady na provozování takovéhoto svítidla hrazeny z městských finančních prostředků, pokud neplatí, že (1) toto svítidlo je zkonstruováno tak, aby maximálně šetřilo energií a minimalizovalo světelné znečištění, záři a světelné rušení držby, (2) intenzita osvětlení svítidlem se rovná minimální intenzitě osvětlení adekvátní zamýšlenému účelu osvětlení a (3) u svítidla s jmenovitým výkonem více než 1800 lumen používaného pro městské komunikace, jde o svítidlo plně stíněné. Hlavní volený činitel města nebo uvedená osoba tímto činitelem určená nemusí přihlížet k ustanovením odstavce (3) tohoto paragrafu, když po písemném oznámení podniku veřejných služeb učiněném 30 dnů před instalací nebo výměnou výše zmíněného svítidla uvedený činitel nebo uvedená osoba tímto činitelem určená rozhodne, že nepřihlédnutí je pro osvětlení nezbytné. Toto oznámení musí mít takovou formu, jakou výše zmiňovaný činitel stanoví, a může zahrnovat popis osvětlovacího plánu, popis snah, jaké byly vyvinuty proto, aby se vyhovělo ustanovením odstavce (3) tohoto paragrafu. Uvedený činitel může zvážit bezpečnost projektu, náklady a další faktory, které bude uvedený činitel považovat za vhodné.

[(d)] (f) Ustanovení tohoto článku se nebudou vztahovat na instalaci nebo výměnu svítidel, u nichž tajemník Úřadu politiky a řízení (1) provádí analýzu nákladů za celou dobu životnosti jednoho nebo více svítidel, která splňují požadavky uvedené v paragrafu (b) tohoto článku, a jednoho nebo více svítidel, která tyto požadavky nesplňují, a (2) potvrdí, že svítidlo, které tyto požadavky splňuje, není efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům a není nejvhodnější volbou založenou na analýze nákladů za celou dobu životnosti.