Ke spolupráci na snížení světelného znečištění

Ve čtvrtek 7. února 2002 jsem poslal omluvu profesionálním světelným technikům, jmenovitě těm, se kterými jsem dosud písemně komunikoval nebo které jsem uváděl ve svých textech. Cítili se dotčeni mými formulacemi, které jsem napsal do různých dokumentů po 19. lednu 2002 a považovali je za vážnou překážku v budoucí spolupráci.

Ve skutečnosti spolu musíme spolupracovat, má-li se zastavit růst světelného znečištění v České republice a situace vrátit do snesitelných mezí.

Následující text je jakýmsi objasněním, co bylo příčinou konfliktu. Doufám, že přispěje ke smíru i k pochopení různých problémů.

Vážení světelní technici,

musím konstatovat, že ,,světelné`` podklady pro Poslaneckou sněmovnu byly od počátku vystaveny a odkaz na ně byl brzy po tom hned jako druhý uveden na stránce http://svetlo.astro.cz -- s prosbou o připomínky k nim. Nemýlím-li se, žádnou jsem nikdy nedostal ani osobně, ani nebyla zveřejněna v tam zmíněném diskusním fóru.

Tím nemyslím diskusi o obecných otázkách světelného znečištění -- to je věc jiná a se stručnými požadavky navrhované legislativy ji nelze plést.

Je mi jasné, že pro mnohé z vás může být tato problematika dosti nová a používaná řešení až šokující. Už samotná skutečnost, že z pozice odborníků, kteří poskytují veřejnosti neocenitelné služby, jste se veřejným pojmenováním problému dostali vlastně jaksi mezi ,,znečišťovatele``, je jistě bolestivá. Světlo je přece něco jiného než kouř nebo zápach chemičky. Ano, je to nebezpečí dříve ignorované. Přirovnání k DDT, které používám (nevymyslel jsem je), je na místě.

Není to ale důvod k nějakému nepřátelství, ale naopak ke spolupráci. Kdo jiný, než nejlepší znalci mezi praktiky oboru by měl realizovat ukázková řešení, jak lze osvětlovat s minimem nežádoucích účinků?

Věřím, že uznáte, že jsem podněty pro diskusi nabízel už více než rok; netvrdím -- a zde je asi omluva také na místě --, že zrovna diplomaticky, trochu to bude nezájmem, který jsem cítil, takže jsem se vlastně vnucoval či užíval provokujících formulací. Na podzimní konferenci v Tatrách, nemýlím-li se, zmínil světelné znečištění jako významný aspekt jen jeden přednášející, a to reprezentant firmy Schréder z Maďarska, aniž mluvil o řešeních. Na téže konferenci visel na mém posteru i návrh doplnění zákona o ovzduší pro Poslaneckou sněmovnu a další podklady, bylo dost času se o nich bavit...

To není nic překvapivého, i v USA, kde hnutí za méně škodlivé osvětlování začalo, je dosud světelných techniků, kteří o této ,,nové`` problematice něco více vědí, asi jen malá část, s výjimkou států s příslušnou legislativou. Autoritativní publikace, jako např. loňské vydání Advanced Lighting Guidelines (dostupné na http://www.newbuildings.org, jak jsem ostatně napsal už do mailinglistu ,,svetlaren``) ale už prevenci světelného znečištění zmiňují jako podstatnou věc a doporučují nejběžnější opatření, tj. užívání plně cloněných svítidel.

Jediným světelným technikem, o němž vím, že se světové diskuse účastní v plné míře, je David Keith. Rozdíl v jeho názorech a názorech ostatních diskutujících je JEN v tom, jestli se FS svítidla hodí používat bez výjimky nebo jestli se u nových soustav přece jen negativní následky osvětlování někdy nesníží více použitím některých svítidel s malou, ale nenulovou svítivostí do horního poloprostoru. To je zatím otevřený problém, kvůli němuž jsou některé zákony formulovány s možností v odůvodněných jednotlivých případech od striktního požadavku 0cd/klm v nějaké míře ustoupit. (To ale už jen ze studia původních podkladů pro Poslaneckou sněmovnu asi víte.) O tom, že by se taková výjimka v praxi využívala, jsem dosud nečetl.

Konečně, co mne vedlo k použití ostrých slov na adresu některých z vás.

Senátoři pokud vím nedostali do rukou žádné podklady zdůvodňující a vysvětlující zahrnutí prevence světelného znečištění do zákona o ovzduší. Dostali však text Ing. Jaroslava Kotka, který na rozdíl od mých podkladů pro PSP nebyl současně zveřejněn s oznámením na relevantních mailinglistech (svetlaren, svetlo) a já ani jiní zájemci jej doposud nemáme. Jen čirou náhodou mi řekl přítel ze zcela jiného oboru, že našel na Internetu článek ,,Nastane doba temna?``, který se zřejmě s textem pro senátory dosti kryje. V textu jsou tvrzení matoucí a domnívám se, že i nepravdivé informace.

Nikoliv bezvýznamná právnická drobnost jsou slova o vyhlášce MŽP, zatímco v textu zákona se mluví výslovně o nařízení vlády -- kontrolní mechanismy jsou v obou případech zajisté rozdílné a senátoři, jak vyplývá ze stenozáznamu, byli uvedeni v omyl, který jistě mohl přispět k jejich rozhodnutí.

O pravdivosti informace, že by budoucí používání plně cloněných svítidel v Praze znamenalo zvýšení nákladů o jednu miliardu (neuvádí se, v jakém horizontu) se není potřeba jalově přít, zveřejněte, prosím, analýzu, která bude umožňovat také svou verifikaci.

Za závažnější ale považuji cirkulaci jednoho z podkladů, které jsem kdysi předal Ministerstvu. Ony jsou totiž jeho vlastnictvím a já sám je nesmím nijak šířit! Již v okamžiku, kdy jsem je předal MŽP, jsem se dozvěděl, že prováděcí předpis nemá být ministerská vyhláška ale nařízení vlády. Tak to také později odhlasovala sněmovna. V argumentaci proti zahrnutí světelného znečištění do zákona se říká, že chybí zdůvodnění a odhad nákladů -- ale to byly právě další dva ze tří textů, které jsem pro MŽP vypracoval. Jako soubor spolu s přílohami by po úpravě alespoň hlaviček byly snad vhodným materiálem pro Senát, ale to by mu je asi musel předat jejich vlastník, tj. Ministerstvo. Nemýlím-li se, dostal pan předseda Kotek onen jeden podklad jen pro svou potřebu jako předpokládaného člena komise Ministerstva (že nedostal další dva, mne mrzí) a nikoliv, aby jej dále šířil. Považuji celou kauzu s šířením onoho textu za skutečně nepěknou a za pravděpodobné porušení alespoň autorského zákona.

Omlouvat se za ostré formulace je jedna věc, omlouvat se za - řekněme - velmi neobvyklé chování věc druhá, ale já na omluvě netrvám, nebojím se, že věc poškozuje mé renomé a nejsem vztahovačný ani ambiciózní.

Na internetu vystavuji dokumenty zmíněné výše, jejichž souborné šíření (tak, jak jsou spolu v jednom adresáři) bych nepovažoval za nic špatného, pokud by bylo doprovozeno poznámkou, že jsou to dokumenty na podporu vývoje, který šel jinou cestou. Znění navrhované samostatné hlavy zákona se jen málo liší od mého konceptu pro přípravu nařízení vlády, kdyby si někdo chtěl udělat obrázek, co by tak v prováděcím předpisu např. mohlo být, může je použít. Znění prováděcího předpisu je stále věcí další diskuse, konečné slovo má samozřejmě vláda, kde je snad dostatek zástupců různých resortů.

Ještě jeden důvod pro volbu ostrých formulací uvedu: Snaha pana předsedy Kotka měla za cíl výslovně problém světelného znečištění ze zákona zatím vypustit. V okamžiku, když věděl, že se bude moci účastnit přípravy prováděcího předpisu (a mohl vědět, četl-li zákon, že půjde o nařízení vlády), je to pro mne věc stěží pochopitelná, měl dostatek času se s touto problematikou seznámit. Samotný problém světelného znečištění je ale v jeho článku natolik bagatelizován, že mám dojem, že je teprve na začátku jeho studia. Naštěstí není nic ztraceno, jen DSLF běží dál a kdo do něj nenaskočí hned, tomu zase kousek ujede.

Na konec připojím technickou poznámku. O těch pár větách prováděcího předpisu lze jistě hovořit i česky. Odbornou diskusi ale vedeme na fórech evropských a světových, jejichž členem se může stát kdokoliv. Čeština je jistě potřebná pro následnou popularizaci, jazykem pro odbornou diskusi je však angličtina. Zatím jsem žádný příspěvek z Česka jiný než svůj nikde nečetl, těším se, že se to změní.

Pokud jde o další spolupráci, nestíhám zatím reagovat na obecné dotazy a námitky typu jak široké kužely světla vlastně který den doporučuji. V podkladech pro legislativu je to samozřejmě jednoduchých 90 stupňů od terénu, tak jako jinde ve světě. Pro konkrétní aplikace mohou být k užitku kužely užší, ale to samozřejmě každý ví, i to, že v různých případech je to různé. Ve světové literatuře posledního roku je k tomu dost informací. Podobná osvěta v češtině bude naléhavá až poté, co bude existovat nějaký důrazný podnět na dosavadní praxi něco měnit. Jak ukazuje zkušenost, bez zákonné opory se praxe mění velmi pomalu a znečištění stále roste.

Dotazy a námitky mne ale vlastně těší, je vidět, že přece jenom už se zájem o prevenci světelného znečištění zvedá. A to je hlavní předpoklad nápravy. Snažil jsem se o to už dost let, zdá se, že s úspěchem. Dialog je lepší než monolog.

Jeník Hollan