[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

odstupuji z bytove komise -- prosim predejte i dalsim clenum Rady      Odstoupení z bytové komise městské části Brno-střed


  Vážená paní starostko, vážená Rado,

  odstupuji z bytové komise městské části Brno-střed. Nechci se dále
  podílet na rozhodování systémem, kterému i přes mou veškerou, déle než
  rok trvající snahu zůstaly původní vlastnosti nijak nebránící korupci.

  Konstatuji spokojenost koalice (i jejich tichých spolupracovníků)
  s dosavadní situací a neochotu k nápravě, ani k pouhému respektování
  pravidel, která si sama pro tuto oblast stanovila a nechala schválit
  zastupitelstvem a Radou města Brna. Po více než ročních zkušenostech
  z komise nemohu považovat původní podezření, která na naši městskou
  část padla, za vyloučená.

  Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi projevili, a sděluji, že se mi
  nepodařilo splnit cíl, se kterým jsem do komise vstupoval, tj. zlepšit
  proceduru přidělování bytů tak, aby možnost nekalého ovlivnění byla
  v maximální možné míře vyloučena. Doporučuji Radě, aby každé
  rozhodnutí komise ohledně výběru bytů znovu důkladně přezkoumávala,
  pokud k němu komise nepodá přesvědčivé písemné zdůvodnění.

  Závěrem vás opakovaně upozorňuji, že na úřední desce je nadále
  u nabídek bytů do výběrových řízení uváděn požadavek, aby uchazeči
  doložili dokumenty "dle ... metodiky". Ona "metodika" jim ovšem, až
  na faximile v mém webovém archivu dopisů, není dostupná. To považuji
  za vážné narušení rovnosti příležitostí a výsměch občanům.

  Tento dopis je otevřený, integrovanou přílohou je rekapitulace
  dosavadního dění v této věci s novým závěrečným doporučením, volnými
  přílohami jsou patřičné části oněch pravidel ("Metodika pronajímání
  bytů v MČ Brno-střed"), doposud nezveřejněná zpráva Kontrolního výboru
  ze září 2004, na níž jsem se odvolával v dřívějších dopisech, a
  anonymizovaná ukázka podkladů pro jeden z nabízených bytů.

  s pozdravem

  Jan Hollan, zastupitel za Stranu zelených

  v Brně 13.12. 2005

Rekapitulace

  Na jaře 2004 se pozornost české veřejnosti upřela k přidělování bytů
  v městské části Brno-střed. Příčinou byla reportáž, v níž byl osobně
  zmiňován člen zastupitelstva Brna-středu Mgr. Jaroslav Jemelka (nyní
  JUDr.). Mluvilo a psalo se tehdy o korupci.

  Na červnovém zasedání zastupitelstva se k činnosti příslušné komise
  Rady naší městské části, zvané "pro bydlení a správu bytových domů"
  (zkráceně bytové komise) kriticky vyjadřovali její členové z řad
  opozice, Ing. Jana Květoňová a pan František Dohnal. Kontrolní výbor
  byl pověřen, aby "prověřil přidělování bytů v MČ Brno-střed od začátku
  současného volebního období".

  Dalším krokem bylo předčasné svolání zastupitelstva v září. Všem
  členům zastupitelstva kontrolní výbor předložil písemnou předběžnou
  zprávu o šetření, obsahující řadu doporučení, jak proces přidělování
  bytů zlepšit.

  Rada pak z bytové komise překvapivě odvolala (kromě kolegy Jemelky)
  právě ony dva kritické členy a na návrh jednotlivých politických
  klubů jmenovala členy nové vč. mne.

  Po prvním zasedání komise, kdy jsem se seznámil s její dosavadní
  praxí, jsem sepsal podrobná doporučení, jak její práci (a práci
  bytového odboru) zlepšit. Podpořil jsem i doporučení Kontrolního
  výboru. Svůj dokument jsem večer před dalším zasedáním komise (jehož
  jsem se nemohl zúčastnit) poslal patřičným osobám, tj. paní
  předsedkyni, paní místostarostce a panu řediteli odboru, s prosbou
  o přeposlání a rovněž o vytištění a předložení všem dalším členům
  komise na zasedání dne 14. října 2004 (viz kopie v závěru lednového
  dopisu starostovi,

  Linkname: k bytové otázce

  URL: http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/zastup/msg00005.html).

  Jaké bylo mé překvapení, když jsem se na následujícím zasedání
  dozvěděl, že členové text sice dostali, ale až těsně před tímto
  zasedáním (11. listopadu)! S argumentem, že se s ním nemohli seznámit,
  se o něm nijak nejednalo.

  Má doporučení komise neprojednala nikdy, ani se podle nich nezačalo
  postupovat. Jen zvolna a nedostatečně se některé praktiky začaly
  měnit.

  Velmi znepokojen takovou ignorancí jsem se obrátil postupně dvěma
  dopisy na starostu, veškeré informace dostali nakonec na jaře
  i členové zastupitelstva. Od 19. února jsou rovněž veřejně dostupné
  v archivu mých relevantních dopisů:

  http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/zastup

  Paní předsedkyni MUDr. Dagmar Hrubou vystřídal poté, co byla na jaře
  zvolena starostkou, JUDr. František Urbanec. Předpokládal jsem, že se
  pustí do nápravy procedury, která se v případě výběrových řízení na
  byty používá, a veškeré materiály jsem mu znovu ještě jednou předal.

  Procedura se ale ani pak valně nezlepšila, přes můj soustavný nátlak.
  Tabulky, které představují doposud jediný písemný materiál, o který se
  může celá komise při zasedání opírat, dnes obsahují několik informací
  navíc (značku, zdali uchazeč byt viděl, značky, pokud má nějaké
  lékařské či sociální doporučení, a celkovou výměru bytu).

  Některé informace, dle kterých se mají uchazeči vybírat, komise
  písemně nedostává v žádné podobě (stávající bytové poměry,
  zaměstnání). Stalo se na nějakou dobu zvykem, že je během zasedání na
  základě listování spisy příslušný pracovník úřadu pro část uchazečů ústně
  stručně sdělil, což ale pro odpovědný výběr v případě velkého počtu
  uchazečů s týmž nebo téměř týmž bodovým ohodnocením netvořilo
  dostatečný podklad.

  Výběr býval v takových případech ledabylý, v horším případě s možností
  jej ovlivnit zájmem některého ze členů komise (stačí navrhnout jednoho
  uchazeče z jiných, jinak rovnocenných).

  Posledním popudem k mému odstoupení byla situace, do níž jsem se
  dostal při posledním zasedání komise, kterého jsem se účastnil: tehdy
  jsme se o uchazečích nedozvěděli ústní informace žádné, návrh na
  jednoho z nich byl podán s argumentem, že disponuje nejvyšší doloženou
  hotovostí, což je prý dobré, jelikož dům má jít do prodeje. Takový
  parametr (doložená hotovost) je nicméně irelevantní, všichni, kteří
  doložili dostatek prostředků na opravu bytu vlastním nákladem, musí
  být posuzováni rovnocenně (jak jsme se s minulou předsedkyní komise
  a několika dalšími členy kdysi i shodli, a jak konstatoval předtím
  i Kontrolní výbor). Považují-li někteří členové komise větší doloženou
  hotovost v některých případech za přednost, je snadné doporučit
  některým žadatelům, aby doložili více, než od nich úřad požaduje.

  Před hlasováním s tak velkým korupčním potenciálem jsem zasedání komise
  opustil - je mou chybou, že jsem nepožadoval uvést tuto skutečnost
  do zápisu.

  Je skandální, že komise nepracuje ani podle mizerných pravidel, která
  je povinna respektovat (ba co víc, předseda je bagatelizuje, že jde
  jen o nezávazné doporučení; podstatné je prostě, že komise rozhodne
  hlasováním, a že důvod, proč hlasuje jak hlasuje, má každý svůj).

  Dnes soudím, že pravidla jsou natolik špatná (jak upozorňovala už
  v dubnu 2004 na zastupitelstvu Dr. Yvonna Gaillyová, zvolená stejně
  jako já za Stranu zelených), že ani jejich plné respektování by
  situaci dostatečně nenapravilo. Výběrová řízení je nutno postavit na
  pravidlech takových, která uchazeče v naprosté většině případů
  roztřídí podrobným bodovým systémem sama. Rozhodnutí, která by se od
  bodového hodnocení odchýlila, je pak potřeba podrobně písemně
  zdůvodnit, stejně jako rozhodnutí, která jednomu z uchazečů se stejným
  skóre dají přednost. Jen tak lze obnovit důvěru občanů v jejich volené
  zástupce v naší městské části.

  Stanovit lepší, ne-li zcela dobrá nová pravidla přitom lze. Stačí
  napodobit praxi jiné městské části, např. Kohoutovic, jejichž systém
  hodnocení je veřejně dostupný:

  Linkname: Kritéria pro výběr žadatelů o byt, o bytovou náhradu

  URL: http://www.kohoutovice.brno.cz/index.php?show=000018001

Title: Vážená paní starostko, vážená Rado,

Odstoupení z bytové komise městské části Brno-střed

 

Vážená paní starostko, vážená Rado,

odstupuji z bytové komise městské části Brno-střed. Nechci se dále podílet na rozhodování systé­mem, kterému i přes mou veškerou, déle než rok trvající snahu zůstaly původní vlastnosti nijak nebránící korupci.

Konstatuji spokojenost koalice (i jejich tichých spolupracovníků) s dosavadní situací a neochotu k nápravě, ani k pouhému respektování pravidel, která si sama pro tuto oblast stanovila a nechala schválit zastupitelstvem a Radou města Brna. Po více než ročních zkušenostech z komise nemohu považovat původní podezření, která na naši městskou část padla, za vyloučená.

Děkuji vám za důvěru, kterou jste mi projevili, a sděluji, že se mi nepodařilo splnit cíl, se kterým jsem do komise vstupoval, tj. zlepšit proceduru přidělování bytů tak, aby možnost nekalého ovliv­nění byla v maximální možné míře vyloučena. Doporučuji Radě, aby každé rozhodnutí komise ohledně výběru bytů znovu důkladně přezkoumávala, pokud k němu komise nepodá přesvědčivé písemné zdůvodnění.

Závěrem vás opakovaně upozorňuji, že na úřední desce je nadále u nabídek bytů do výběrových řízení uváděn požadavek, aby uchazeči doložili dokumenty „dle ...  metodiky“. Ona „metodika“ jim ovšem, až na faximile v mém webovém archivu dopisů, není dostupná. To považuji za vážné naru­šení rovnosti příležitostí a výsměch občanům.

Tento dopis je otevřený, integrovanou přílohou je rekapitulace dosavadního dění v této věci s novým závěrečným doporučením, volnými přílohami jsou patřičné části oněch pravidel („Meto­dika pronajímání bytů v MČ Brno-střed“), doposud nezveřejněná zpráva Kontrolního výboru ze září 2004, na níž jsem se odvolával v dřívějších dopisech, a anonymizovaná ukázka podkladů pro jeden z nabízených bytů.

s pozdravem

Jan Hollan, zastupitel za Stranu zelených

v Brně 13.12. 2005

Rekapitulace

Na jaře 2004 se pozornost české veřejnosti upřela k přidělování bytů v městské části Brno-střed. Příčinou byla reportáž, v níž byl osobně zmiňován člen zastupitelstva Brna-středu Mgr. Jaroslav Jemelka (nyní JUDr.). Mluvilo a psalo se tehdy o korupci.

Na červnovém zasedání zastupitelstva se k činnosti příslušné komise Rady naší městské části, zvané „pro bydlení a správu bytových domů“ (zkráceně bytové komise) kriticky vyjadřovali její členové z řad opozice, Ing. Jana Květoňová a pan František Dohnal. Kontrolní výbor byl pověřen, aby „prověřil přidělování bytů v MČ Brno-střed od začátku současného volebního období“.

Dalším krokem bylo předčasné svolání zastupitelstva v září. Všem členům zastupitelstva kont­rolní výbor předložil písemnou předběžnou zprávu o šetření, obsahující řadu doporučení, jak proces přidělování bytů zlepšit.

Rada pak z bytové komise překvapivě odvolala (kromě kolegy Jemelky) právě ony dva kritické členy, a na návrh jednotlivých politických klubů jmenovala členy nové vč. mne.

Po prvním zasedání komise, kdy jsem se seznámil s její dosavadní praxí, jsem sepsal podrobná doporučení, jak její práci (a práci bytového odboru) zlepšit. Podpořil jsem i doporučení Kontrol­ního výboru. Svůj dokument jsem večer před dalším zasedáním komise (jehož jsem se nemohl zú­častnit) poslal patřičným osobám, tj. paní předsedkyni, paní místostarostce a panu řediteli odboru, s prosbou o přeposlání a rovněž o vytištění a předložení všem dalším členům komise na zasedání dne 14. října 2004 (viz kopie v závěru lednového dopisu starostovi,

Linkname: k bytové otázce

URL: http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/zastup/msg00005.html).

Jaké bylo mé překvapení, když jsem se na následujícím zasedání dozvěděl, že členové text sice dostali, ale až těsně před tímto zasedáním (11.  listopadu)! S argumentem, že se s ním nemohli se­známit, se o něm nijak nejednalo.

Má doporučení komise neprojednala nikdy, ani se podle nich nezačalo postupovat. Jen zvolna a nedostatečně se některé praktiky začaly měnit.

Velmi znepokojen takovou ignorancí jsem se obrátil postupně dvěma dopisy na starostu, veš­keré informace dostali nakonec na jaře i členové zastupitelstva. Od 19. února jsou rovněž veřejně dostupné v archivu mých relevantních dopisů:

http://amper.ped.muni.cz/jenik/letters/zastup

Paní předsedkyni MUDr. Dagmar Hrubou vystřídal poté, co byla na jaře zvolena starostkou, JUDr. František Urbanec. Předpokládal jsem, že se pustí do nápravy procedury, která se v případě výběrových řízení na byty používá, a veškeré materiály jsem mu znovu ještě jednou předal.

Procedura se ale ani pak valně nezlepšila, přes můj soustavný nátlak.  Tabulky, které předsta­vují doposud jediný písemný materiál, o který se může celá komise při zasedání opírat, dnes obsa­hují několik informací navíc (značku, zdali uchazeč byt viděl, značky, pokud má nějaké lékařské či sociální doporučení, a celkovou výměru bytu).

Některé informace, dle kterých se mají uchazeči vybírat, komise písemně nedostává v žádné podobě (stávající bytové poměry, zaměstnání). Stalo se na nějakou dobu zvykem, že je během za­sedání na základě listování spisy příslušný pracovník úřadu pro část uchazečů ústně stručně sdělil, což ale pro odpovědný výběr v případě velkého počtu uchazečů s týmž nebo téměř týmž bodovým ohodno­cením netvořilo dostatečný podklad.

Výběr býval v takových případech ledabylý, v horším případě s možností jej ovlivnit zájmem některého ze členů komise (stačí navrhnout jednoho uchazeče z jiných, jinak rovnocenných).

Posledním popudem k mému odstoupení byla situace, do níž jsem se dostal při posledním za­sedání komise, kterého jsem se účastnil: tehdy jsme se o uchazečích nedozvěděli ústní informace žádné, návrh na jednoho z nich byl podán s argumentem, že disponuje nejvyšší doloženou hoto­vostí, což je prý dobré, jelikož dům má jít do prodeje. Takový parametr (doložená hotovost) je nic­méně irelevantní, všichni, kteří doložili dostatek prostředků na opravu bytu vlastním nákladem, musí být posuzováni rovnocenně (jak jsme se s minulou předsedkyní komise a několika dalšími členy kdysi i shodli, a jak konstatoval předtím i Kontrolní výbor). Považují-li někteří členové ko­mise větší doloženou hotovost v některých případech za přednost, je snadné doporučit některým žadatelům, aby doložili více, než od nich úřad požaduje.

Před hlasováním s tak velkým korupčním potenciálem jsem zasedání komise opustil – je mou chybou, že jsem nepožadoval uvést tuto skutečnost do zápisu.

Je skandální, že komise nepracuje ani podle mizerných pravidel, která je povinna respektovat (ba co víc, předseda je bagatelizuje, že jde jen o nezávazné doporučení; podstatné je prostě, že ko­mise rozhodne hlasováním, a že důvod, proč hlasuje jak hlasuje, má každý svůj).

Dnes soudím, že pravidla jsou natolik špatná (jak upozorňovala už v dubnu 2004 na zastupitel­stvu Dr. Yvonna Gaillyová, zvolená stejně jako já za Stranu zelených), že ani jejich plné respekto­vání by situaci dostatečně nenapravilo. Výběrová řízení je nutno postavit na pravidlech takových, která uchazeče v naprosté většině případů roztřídí podrobným bodovým systémem sama. Rozhod­nutí, která by se od bodového hodnocení odchýlila, je pak potřeba podrobně písemně zdůvodnit, stejně jako rozhodnutí, která jednomu z uchazečů se stejným skóre dají přednost. Jen tak lze obno­vit důvěru občanů v jejich volené zástupce v naší městské části.

Stanovit lepší, ne-li zcela dobrá nová pravidla přitom lze. Stačí napodobit praxi jiné městské části, např. Kohoutovic, jejichž systém hodnocení je veřejně dostupný:

Linkname: Kritéria pro výběr žadatelů o byt, o bytovou náhradu

URL: http://www.kohoutovice.brno.cz/index.php?show=000018001

Title: Kritéria pro výběrová řízení

Výňatek (s mírně zlidštěným vyjadřováním) z dokumentu ,,Metodika pronajímání bytů v MČ Brno-střed``, schváleného zastupitelstvem dne 14. dubna 2004:

3) Hodnocení žádostí o byt 2d – 2e

a) základní (bodové) hodnocení žádostí o byt 2d - 2e – provede bytový odbor

trvalé bydliště:

příjmy žadatele:

přítomnost dětí v rodině:

preferenční hodnocení (počet výběrů na předních místech):

sankční hodnocení:

b) do tabulky se bude dokladovat:

identifikace bytu:
adresa, patro, č. dveří, byt -+-, kat., plochy kuchyně a pokojů, ,,oprava vlastním nákladem``, prodej domu nebo bytu

identifikace žadatele (finanční prostředky – splnil, nesplnil – v tabulce oddělit)

c) hodnotící kritéria (další údaje ze spisu žadatele – upřesňuje bytový odbor na zasedání bytové komise):

Attachment: zpravabyty.pdf
Description: predb. zprava KV zari 2004 s podrob. doporucenimi

Attachment: tabulka.pdf
Description: ukazka podkladu pro vyber