betonování základových pásů, v pozadí hotový sklep a moštárna:
základové pásy hotovy, rovnání podkladu pro základovou desku:
záběr ze sklepa:
betonáž základové desky, v pozadí zeď foyer a dům sousedů:
rokování nad plány, presentace prof. Reinberga:
bednění zdi kuchyně, armatura stropu přízemního podlaží ubytovací části:
příprava bednění stropu ubytovacího traktu:
celkový pohled na stavbu, vpravo dům sousedů:
armatura stropu foyer, ten se zvedá nad schodištěm do patra ubytovny:
armatury stropů, v pozadí moštárna a sklad moštárny:
přerušené tepelné mosty z podloží :
... a do zádveří kuchyně:
přeložka tepelného vedení k sousedům:
detail plynosilikátové paty zdí ubytovny:
zeď podkroví:
příprava betonáže zadního štítu:
armatura vnitřního věnce ubytovny s prostupy pro potrubí k rekuperátoru:
přerušení tepelného mostu pod čelním oknem:
rozestavěná budova s okolím:
armatura pod oknem ve štítě:
hotová východní zeď sálu; patrné přerušení tepelných mostů z podloží:
zadní štít:
trámový strop ubytovny:
hotová betonová stavba:
podzemní izolační vrstvy:
pohled do sálu:
montáž prvních trámů stropu sálu:
ubytovna s rošty bočních izolací a atiky:
detail začatého stropu sálu:
detaily instalace parozábrany na ubytovnu:
zvedání balíků slámy na izolaci střechy ubytovny:
pokládání dvou vrstev slámy na střechu (vrstvy se oddělují papírem):
seminář v hale výtopny:
pohled od výtopny na Hostětín, novostavba ubytovny v pozadí:
záběry ze semináře:
pohledy na stavbu :
skupinky osob na stavbě, pokládání hydroizolační finální fólie:
pohled ze sálu do sadu:
ještě jednou detail pokládání střešní fólie:
přípojky k tepelnému zásobníku a do moštárny:
příkop pro přípojku od silnice:
utěsnění přípojek k moštárně:
podkroví, táhla vzpírající krov:
krov s příhradovými krokvemi, vyztužením, záklopem a oknem:
elektronistalace v sále:
celkový pohled ze sadu, severní izolace již zakryta šikmými deskami:
trámový strop ubytovny krytý OSB, celek a detail prostupu trámu zdí:
jižní zádveří kuchyně, přerušení tepelných mostů (celek a detail):
severní zádveří kuchyně:
omítání hliněnou směsí:
balíky slámy a zeď, která se bude izolovat:
vtlačování plátu slámy do roštu; pláty se oddělují papírem:
nabírání plátu slámy na podnos z překližky a plechu:
zvedání plátu slámy:
osazování „pasivního“ okna:
přitlačení krycí lepenky na slámu a její „našívání“ na latě:
nabíjení desek na slaměnou vrstvu větrotěsně přelepenou papírem:
přední budova s parozábranou a rošty:
detail okna a roštů (některé vyplněny zkusmo vatou, dál se užíva EPS):
strop ubytovny s trámy a omítnutou zdí:
strop přízemí ubytovny s rozvody:
vchod ubytovny ze sadu:
severní stěna ubytovny, zčásti s rákosovými rohožemi pod omítku:
okno dílny, zeď jen se špricem:
připevňování rákosových rohoží:
zdění příčky z nepálených cihel mezi foyer a ubytovnou:
podlaha sálu před betonáží (20 cm EPS, el. rozvody, armatura):
izolování podkroví:
světlík kuchyně před zasypáním střechy zeminou:
příčka z nepálených cihel u schodů do patra ubytovny:
foyer a minerální izolace na jeho střeše:
parozábrana v podkroví, dřevěná konstrukce akustické přepážky:
protiproudý předavač tepla se nese do foyer:
oba velké předavače tepla do větracích jednotek:
skříň větrací jednotky, bez předavače tepla:
architekt a projektant na kraji foyer:
náklaďák s trojskly:
velké větrací jednotky ve sklepě:
malá větrací jednotka v ubytovně (pro dva apartmány):
obkládání ubytovny modřínovými deskami, pod nimi textilie proti dešti:
sál s umělým osvětlením:
detail pevného zasklení sálu:
pohled na pevné zasklení zvenčí, vlevo nedostatečně velký EPS klín:
stavebně hotové podkroví:
kuchyně:
vzorník barev na severní fasádě:
zalepená výustka větrání (pro blow-door test):
ucpaná výustka větrání (možná nedostatečně):
blow-door test ubytovny:
stavebně hotové foyer:
detail reliéfu ve foyer:
blow-door test přední budovy:
hledání netěsností (měření rychlosti vzduchu):
stavba téměř dokončena (až na fasádní kolektor):