CLIMATE REALITY CHECK 2020

Klima: Skutečný stav věcí 2020koncept překladu – listopad 2020
Dopady | Rizika | Akce

20 kriticky důležitých pozorování, vhledů a porozuměníSOUČASNÉ DOPADY 02

Analýza a vyhodnocení hrozeb


HLAVNÍ RIZIKA 32

Jak pochopit naléhavost situace


KRITICKÁ OPATŘENÍ 40

Klíčové kroky k záchraně


SHRNUTÍ 52

Přehled klíčových bodůVydavatel: Breakthrough – National Centre for Climate Restoration

Projektový tým: David Spratt, Ian Dunlop a Luke Taylor

Překlad: anglického textu Climate Reality Check 2020 | 1 Extinction Rebellion CZ

Datum původního vydání: říjen 2020

Datum vydání překladu (v konceptu): listopad 2020


1

Tato publikace je koncipována jako zdroj, který má pomoci všem lidem zabývajícím se ochranou klimatu, právníkům, novinářům, osobnostem firemní sféry i tvůrcům politických programů lépe pochopit zásadní nesoulad mezi stávajícími riziky klimatického rozvratu a zcela nedostatečnými aktivitami k jejich mitigaci.

Následující text shrnuje aktuální stav vědeckého poznání a předkládá 20 zásadních pozorování, vhledů a porozumění, které mohou pomoci v informovaném rozhodování o životně důležitých otázkách, kterépřed námi nyní vyvstávají.2

DOPADY A RIZIKA

Analýza a vyhodnocení hrozeb3

Pokud půjdeme dál po současné cestě, existuje velmi výrazné riziko, že tím ukončíme naši civilizaci. Lidský druh to nějak přežije, ale zničíme téměř vše, co jsme za poslední dva tisíce let vybudovali.

PROF. HANS JOACHIM SCHELLNHUBER

Emeritní ředitel Postdamského institutu | 2 (viz též 3)4

SOUČASNÉ DOPADY

Oteplení se blíží 1,2 °C a oteplování se zrychlilo

#15

Globální teplota roste nyní rychleji


Obr. 1

Nárůst průměrné globální teploty oproti období 1880–1899

modře: 5letý průměr

červeně: 10letý průměr

Zdroj: Berkeley Earth | 86

SOUČASNÉ DOPADY

K oteplení o 1,5 °C dojde pravděpodob už v roce 2030 nebo i dříve

#27

Prolomení hranice 1,5 °C obsažené v Pařížské dohodě nastane patrně o deset let dříve, než dle projekcí IPCC


Obr. 2

Nárůst globálního průměru teplot oproti období 1880–1899

Oteplení o 1,5 °C nastane o dekádu dříve, než dle projekcí shrnutých IPCC.

černě: Pozorování

modře: Projekce IPCC (trend z let 2001–2015 extrapolovaný za předpokladu konstantního oteplování o 0,2 °C za dekádu) uvedené v „SR1,5“, zvláštní zprávě z října 2018

červeně: Klimatické modely (10letý průměr, 37 klimatických modelů pro scénář RCP8.5 uvedený v Páté hodnotící zprávě IPCC z roku 2014)

červená plocha: Rozptyl (10–90 %)

Zdroj: Nature 564:30–32 | 168

SOUČASNÉ DOPADY

Pouhé omezení emisí nebude mít v následujících dvou dekádách žádný podstatný dopad na trend oteplování

#39

S poklesem spotřeby fosilních paliv klesnou též emise aerosolů, které dosud působily proti oteplování


Tab. 1

Rok emergence* za předpokladu 5% každoroční redukce emisí počínaje rokem 2020

Oxid uhličitý

2044

Metan

2055

Oxid dusný

2079

Černý uhlík (saze)

2048

Organický uhlík

2064

Zdroj: Nature Communications 112.3261, tabulka 3 | 20* Rok emergence, po mitigaci jedné z komponent klimatického vlivu počínaje rokem 2020, je definován jako rok, kdy se polovina či více členů souboru začne významně lišit od základního scénáře (RCP4.5) podle Studentova t-testu.10

SOUČASNÉ DOPADY

Současné koncentrace skleníkových plynů znamenají oteplení o 1,75–2,4 °C

#411

Skleníkové plyny, které v atmosféře jsou už teď, způsobí další nárůst teplot12

SOUČASNÉ DOPADY

Na stávající emisní křivce bude 2 °C dosaženo mnohem dříve než v roce 2050

#513

K prolomení horního pařížského limitu (2 °C) pravděpodobné dojde ještě před polovinou tohoto století


Tab. 2

Scénáře oteplení

Nízké emise

Střední emise

Vysoké emise

1,5 °C

2026

2027

2025

2 °C

2058

2044

2038

3 °C

2090

2059

4 °C

2076

5 °C

2094


Zdroj: Tebaldi et al. (2020) Earth System Dynamics 16. září, pre-print, tabulka A7 | 2714

Stav klimatické nouze se vyvíjí rychleji, než bylo předpovídáno. Musíme reagovat rychleji, důrazněji a ambiciózněji. Bojujeme o život.

ANTÓNIO GUTERRES

Generální tajemník OSN | 2815

Obr. 3

Scénáře budoucích emisí CO2 s výběrem tří reprezentativních drah

osa Y: Globální emise (gigatuny CO2)

Actual emissions = Skutečné dosavadní emise

Net negative emissions = Čisté negativní emise

Future scenarios = Scénáře budoucnosti

Point at which temperature is reached = Bod dosažení teploty

Radical cuts and negative emissions = Radikální snížení a negativní emise

Emissions don’t peak = Emise stále narůstají

Paris cuts plus later action = Snížení dle Pařížské dohody a následná opatření

Zdroj: Graf Glena Peterse s použitím dat GCP, CDIAC16

SOUČASNÉ DOPADY

IPCC vykresluje příliš konzervativní obraz

#6

17

Budoucí dopady na klima jsou výrazně podceněny


18

SOUČASNÉ DOPADY

1,5 °C není bezpečný cíl

#719

Životně důležité ekosystémy, včetně Velkého bariérového útesu, čelí už nyní záhubě20

SOUČASNÉ DOPADY

2 °C představují velké nebezpečí

#8

21

S dalšími body zvratu na obzoru představuje oteplení o 2 °C cestu ke katastrofě22

SOUČASNÉ DOPADY

Svět je na cestě k oteplení o 3–5 °C do roku 2100

#923

Směřujeme k úrovním oteplení, které jsou neslučitelné s existencí organizované globální civilizace24

SOUČASNÉ DOPADY

2 °C mohou spustit scénář „skleníkové Země“, kdy se oteplování samospádem zesiluje

#1025

Jsme nebezpečně blízko dramatické změně klimatu, která se může vymknout naší kontrole26

SOUČASNÉ DOPADY

Oteplení o 3 °C by bylo katastrofální

#1127

Při současné koncentraci skleníkových plynů postupně stoupnou hladiny moří o desítky metrů28

KLIMATICKÉ DOPADY

Dějiny klimatu nám ukazují naši horkou budoucnost

#1229

Když bylo na naší planetě naposledy současné množství skleníkových plynů, rostly na Antaktidě lesy30–31

Obr. 4

Vyhlášení poplachu

Doklady, že se planeta během posledního desetiletí přiblížila bodům zvratu. Byly také popsány mechanismy dominových efektů.
A Amazonský deštný prales

Častá sucha


B Arktický mořský led

Úbytek plochy


C Cirkulace v Atlantiku

Zpomaluje od 50. let minulého století


D Tajga

Požáry a noví škůdci


E Korálové útesy

Masivní odumírání


F Grónský ledový příkrov

Zrychlující se úbytek ledu


G Permafrost

Tání


H Západoantarktický ledový příkrov

Zrychlující se úbytek


I Wilkesova subglaciální pánev, východní Antarktida

Zrychlující se úbytek ledu


Tipping point = Bod zvratu

Connectivity = Propojení


Zdroj: PNAS 105:1786–1793 | 5932

HLAVNÍ RIZIKA

Jak pochopit naléhavost situace33

Abychom zabránili krizi, potřebujeme strategickou koordinaci na systémové úrovni… Kvůli nelinearitě koronavirové pandemie a klimatické změny už nestačí jen vytvářet kapacity pro adaptaci na tyto krize. Jen když se vyhneme nezvládnutelnému, budeme mít šanci na stabilizaci systému.

KIRA VINKEOVÁ, SABINE GABRYSCHOVÁ, EMANUELA PAOLETTIOVÁ, JOHAN ROCKSTRÖM A HANS JOACHIM SCHELLNHUBER

Corona & the Climate: A comparison of two emergencies | 6034

HLAVNÍ RIZIKA

Jde o existenční hrozby

#1335

Nacházíme se ve stavu planetární nouze: riziko a míra urgence jsou akutní

- reakčním časem „“ (jak dlouho trvá daný problém vyřešit) a

- časem pro intervenci „T“ (tj. časem, který ještě zbývá, než bude „příliš pozdě“).


Riziko (R) je škoda (D)

znásobená pravděpodobností (p).

Krizovost (E) = R (riziko) x U (naléhavost) = (p x D) / ( / T)

Naléhavost (U) v krizových situacích je daná podílem reakčního času (potřebného k vyřešení problému) a času, který vůbec ještě máme pro intervenci (T).36

HLAVNÍ RIZIKA

Rizika jsou existenční i pro přírodu

#14

37

Nacházíme se na počátku šestého masového vymírání druhů v dějinách Země


Obr. 5

Unikátní a ohrožené ekosystémy

Global mean temperature change = Globální průměrný nárůst teploty

Very High = Velmi vysoké riziko

High = Vysoké riziko

Moderate = Střední riziko

Undetechable = Nezjistitelné38

HLAVNÍ RIZIKA

Pro smysluplné řízení rizik je potřeba věnovat pozornost především scénářům s největšími potenciálními dopady

#1539

Pro odvrácení existenčních hrozeb jsou nutná preventivní opatření


Zásadní otázky o riziku, které si potřebujeme položit:

Jak blízko jsme k bodu, kdy se nám situace vymkne z rukou? Existuje nenulová pravděpodobnost, že „už se nám to možná vymklo a bod zvratu neovlivníme“56 | 70, tedy že čas potřebný na vyřešení problému () je větší než čas, který nám na to zbývá (T)?

Jak velká je ta krize a existenční hrozba?

Dá se čas potřebný na vyřešení problému zkrátit, například z roku 2050 na 2030? Jak by to šlo udělat?

Dal by se čas, který nám na vyřešení problému zbývá, prodloužit? Jak by se dalo oteplování zpomalit a Země ochladit?40

KRITICKÁ OPATŘENÍ

Klíčové kroky k záchraně41

Nacházíme se doslova v klimatické krizi a… čím dál častěji slýcháme, že tohle je boj o naše životy.

PATRICIA ESPINOSOVÁ

Výkonná sekretářka UNFCCC (Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu) | 7142

KRITICKÁ OPATŘENÍ

Nulové emise v rekordním čase: kritický termín je 2030, ne 2050

#1643

Vzdálené cíle jsou záminkou k prokrastinaci44

KRITICKÁ OPATŘENÍ

Země je už teď moc horká: rozsáhlá dekarbonizace atmosféry je životně důležitá

#1745

Odčerpávání oxidu uhličitého z atmosféry může přehřátou Zemi ochladit46

KRITICKÁ OPATŘENÍ

K záchraně lidí a přírody jsou nutné bezpečné prostředky pro okamžité ochlazení

#1847

Ke škodám dochází – a bude docházet – dříve, než zaberou dlouhodobá řešení


Může mít silné a okamžité ochlazení celkově kladný vliv na životní prostředí a společnost?48

KRITICKÁ OPATŘENÍ

Adaptační opatření by měla chránit ty nejzranitelnější

#1949

Adaptace je životně důležitá, ale intenzivní mitigaci nenahradí50

KRITICKÁ OPATŘENÍ

Zhroucení civilizace není nevyhnutelné, ale nutně teď hned potřebujeme masivní záchrannou akci

#2051

Reakce odpovídající stavu nouze by z klimatu učinila nejvyšší prioritu politiky a ekonomiky52

SHRNUTÍ

Přehled klíčových bodů

53

DOPADY A RIZIKA


AKCE A OPATŘENÍ

Národům, které úspěšně potlačují pandemii COVID-19, se to daří proto, že z toho na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků udělaly hlavní prioritu svých politik a ekonomik. Klima je mnohem větší hrozba, která vyžaduje stejný přístup:54

POZNÁMKY

Zdroje a odkazy 1. NASA Global Land-ocean Temperature Index Dataset (1951-2020).

 2. Podle 5letého průměru pro druhou polovinu každé dekády, z datasetu NASA: 2005–2009 (nad 1880–1909) 0,89 °C; 2015–2019 1,16 °C.

 3. Xu, Y, Ramanathan V & Victor, DG 2018, ‘Global warming will happen faster than we think’, Nature, vol. 564, pp. 30-32; Tebaldi, C et al, 2020, ‘Climate model projections from the Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) of CMIP6’, Earth System Dynamics, 16 September, pre-print.

 4. Jacob, D et al 2020, ‘Climate impacts in Europe under +1.5°c global warming’, Earth's Future, vol. 6, pp. 264-285; Xu, Y, Ramanathan V & Victor DG 2018, ‘Global warming will happen faster than we think’, Nature, 5 December; Henley, BJ & King, AD 2017, ‘Trajectories toward the 1.5°C Paris target: Modulation by the Interdecadal Pacific Oscillation’, Geophysical Research Letters, vol. 44, pp. 4256-4262.

 5. Tebaldi, C et al, 2020, ‘Climate model projections from the Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) of CMIP6’, Earth System Dynamics, 16 September, pre-print.

 6. Xu, Y, Ramanathan V & Victor, DG 2018, ‘Global warming will happen faster than we think’, Nature, vol. 564, pp. 30-32.

 7. Xu, Y, Ramanathan V & Victor, DG 2018, ‘Global warming will happen faster than we think’, Nature, vol. 564, pp. 30-32.

 8. Berwyn, B 2020, ‘New study shows a vicious circle of climate change building on thickening layers of warm ocean water’, Inside Climate News, 28 September.

 9. Samset, BH et al, 2018, ‘Climate impacts from a removal of anthropogenic aerosol emissions’, Geophysical Research Letters, vol. 45, pp. 1020-1029.

 10. Hansen, J, Kharecha, P & Sato, M 2013, ‘Climate forcing growth rates: Doubling down on our Faustian bargain’, Environmental Research Letters, vol. 8, pp. 1-9.

 11. Samset, BH, Fuglestvedt, JS & Lund, MT 2020, ‘Delayed emergence of a global temperature response after emission mitigation’, Nature Communications, vol. 11, pp. 3261.

 12. von Schuckmann, K et al, 2020, ‘Heat stored in the Earth system: where does the energy go?’, Earth System Science Data, vol. 12, pp. 2013–2041.

 13. CO2e – čili ekvivalent oxidu uhličitého – je odhad vlivu směsi skleníkových plynů, včetně metanu a oxidu dusného, měřeného jako ekvivalent vlivu oxidu uhličitého v ppm.

 14. To vychází ze ΔT=ECS*log(CO2t/280), kde ECS je klimatická senzitivita a CO2t je celková hodnota směsi skleníkových plynů v ppm.

 15. Spratt, D 2015, 'Recount: It’s time to do the math again', Breakthrough, Melbourne.

 16. Tebaldi, C et al, 2020, ‘Climate model projections from the Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) of CMIP6’, Earth System Dynamics, 16 September, pre-print.

 17. Chart courtesy Glen Peters, based on data from GCP and CDIAC.

 18. Hansen, J et al, 2008, ‘Target atmospheric CO2: Where should humanity aim?’ Open Atmospheric Science Journal, vol. 2, pp. 217-231. Palaeosens Project Members 2012, ‘Making sense of palaeoclimate sensitivity’, Nature, vol. 491, pp. 683–691.

 19. Brown, PT & Caldeira, K 2017, ‘Greater future global warming inferred from Earth’s recent energy budget’, Nature, vol. 552, pp. 45–50.

 20. Pistone, K, Eisenman, I & Ramanatham, V 2019, ‘Radiative heating of an icefree Arctic Ocean, Geophysical Research Letters, vol. 46, pp. 7474-7480. Monroe, R & IGSD 2019, Research Highlight: Loss Of Arctic's Reflective Sea Ice Will Advance Global Warming By 25 Years’, Scripps Institution of Oceanography, San Diego.

 21. King, AD, Karoly, DJ & Henley, DJ 2017, ‘Australian climate extremes at 1.5°C and 2°C of global warming’, Nature Climate Change, vol. 7, pp. 412–416.

 22. Rignot, E 2014, ‘Global warming: it's a point of no return in West Antarctica. What happens next?’, The Guardian, 18 May.

 23. Beltran, C et al, 2020, ‘Southern Ocean temperature records and ice-sheet models demonstrate rapid Antarctic ice sheet retreat under low atmospheric CO2 during Marine Isotope Stage 31’, Quaternary Science Reviews, vol. 228, 15 January.

 24. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 25. Jansen, Eet al, 2020, ‘Past perspectives on the present era of abrupt Arctic climate change’, Nature Climate Change, vol. 10, pp. 714-721.

 26. Associated Press/2019, ‘Cold War spy satellite images show Himalayan glaciers are melting fast’, ABC News, 20 June. Naik, G 2015, ‘Central Asia mountain range has lost a quarter of ice mass in 50 years, study says’, The Wall Street Journal, 17 August.

 27. Lovejoy, TE & Nobre C 2018, ‘Amazon tipping point’, Science Advances, vol. 4, eaat2340.

 28. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 29. King, MD et al, 2020, ‘Dynamic ice loss from the Greenland Ice Sheet driven by sustained glacier retreat’, Communications Earth & Environment, vol. 1, 1.

 30. Robinson, A, Calov, R & Ganopolski, A 2012, ‘Multistability and critical thresholds of the Greenland ice sheet’, Nature Climate Change, vol. 2, pp. 429-432.

 31. Harvey, F 2020, ‘Amazon near tipping point of switching from rainforest to savannah – study’, The Guardian, 5 October.

 32. Readfearn, G 2018, ‘Earth's climate monsters could be unleashed as temperatures rise’, The Guardian, 6 October.

 33. Spratt, D 2011, ‘Rethinking a "safe climate": have we already gone too far?’, Climate Code Red, 23 January.

 34. Reuters, 2018, ‘Global temperatures on track for 3-5 degree rise by 2100: UN’, Reuters, 29 November.

 35. Schwalm, CR, Glendon, S & Duffy, PB 2020, ‘RCP8.5 tracks cumulative CO2 emissions’, Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 117, pp. 19656-19657.

 36. Roberts, D 2011, ‘The brutal logic of climate change’, Grist, 6 December.

 37. Vince, G 2019, ‘The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work’, The Guardian, 19 May.

 38. Steffen, W et al, 2018, ‘Trajectories of the Earth System in the Anthropocene’, Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 115, pp. 8252-8259.

 39. Steffen, W et al, 2018, ‘Trajectories of the Earth System in the Anthropocene’, Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 115, pp. 8252-8259.

 40. Hansen, J et al 2007, ‘Climate change and trace gases’, Phil. Trans. R. Soc. A, vol. 365, pp.

1925–1954.

 1. Potsdam Institute for Climate Impact Research 2019, ‘Ranking: the climate papers most featured in online media’, News, 12 January.

 2. Spratt, D & Dunlop, I 2019, ‘The third degree: Evidence and implications for Australia of

existential climate-related security risk’, Breakthrough, Melbourne.

 1. Xu, Y & Ramanathan, V 2017, ‘Well below 2 °C: Mitigation strategies for avoiding dangerous to catastrophic climate changes’, Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 114, pp. 10315-10323.

 2. Rohling, E et al, 2009, ‘Close relationship between past warming and sea-level rise’, Science Daily, 7 July.

 3. Burke, KD et al, 2018, ‘Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates’, Proc. Natl. Acad. Sci. vol. 115, pp. 13288-13293. McClymont, EL et al, 2020, ‘Lessons from a highCO2 world: an ocean view from ~3 million years ago’, Climate of the Past, vol. 16, pp. 1599–1615.

 4. Carrington, D 2019, ‘Last time CO2 levels were this high, there were trees at the South Pole’, The Guardian, 3 April.

 5. Carrington, D 2019, ‘Last time CO2 levels were this high, there were trees at the South Pole’, The Guardian, 3 April.

 6. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 7. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 8. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 9. Leemans, R & Eickhout, B 2004, ‘Another reason for concern: regional and global impacts on ecosystems for different levels of climate change’, Global Environmental Change, vol. 14, pp. 219-228.

 10. Ceballos, G et al, 2015, ‘Accelerated modern human–induced species losses: Entering the

sixth mass extinction’, Science Advances, vol. 1, 19 June. Román-Palacios, C & Wiens, JJ 2020, ‘Recent responses to climate change reveal the drivers of species extinction and survival’, Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 117, pp. 4211-4217.

 1. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 2. Schellnhuber, HJ 2018, ‘Foreword’, inSpratt, D & Dunlop, I, in What lies beneath: The

understatement of existential climate risk, Breakthrough, Melbourne.

 1. Spratt, D & Dunlop, I 2018, 'What lies beneath: The understatement of existential climate risk', Breakthrough, Melbourne.

 2. Lenton, TM et al, 2020, ‘Climate tipping points — too risky to bet against’, Nature, vol. 575, pp. 592-595.

 3. von Schuckmann, K et al, 2020, ‘Heat stored in the Earth system: where does the energy go?’, Earth System Science Data, vol. 12, pp. 2013–2041.

 4. Caldeira, K, Bala, G & Cao, L 2013, ‘The science of geoengineering’, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, vol . 41, pp. 231-256. Cowie, A et al, 2020, ‘The Morrison government wants to suck CO out of the atmosphere. Here are 7 ways to do it’, The Conversation, 21 September.

 5. Anderson, K & Peters, G 2016, ‘The trouble with negative emissions’, Science, vol. 354, pp. 182-183.

 6. Boettcher, M & Schäfer, S 2017, ‘Reflecting upon 10 years of geoengineering research: Introduction to the Crutzen+10 special issue, Earths Future, vol. 5, pp. 266-277.

 7. Talberg, A et al, 2018, ‘Geoengineering governance-by-default: an earth system governance perspective’, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, vol. 18, pp. 229–253


Zdroje citátů

 1. Prof. Hans Joachim Schellnhuber Director emeritus of the potsdam institute. Breeze, N,

2019, ’It’s nonlinearity – stupid!’, The Ecologist, 3 January.

 1. António Guterres UN Secretary General, 30 June 2019. United Nations, 2019, ‘Secretary-General’s remarks to Climate Summit Preparatory Meeting’, United Nations, 30 June.

 2. Vinke, K et al, 2020, ‘Corona and the climate: a comparison of two emergencies’, Global

Sustainability 3, e25, 1–7.

 1. Rowling, M, 2019, ‘UN climate chief says 3C hotter world “just not possible”’, Thomson Reuters News, 17 June.


Bibliography by Zotero