[Svetlo]doplnek zakona o ovzdusi ted

Jan Hollan
Thu, 8 Nov 2001 13:47:09 +0100 (CET)


Jak je prevence světelného znečištění zahrnuta do současné verze návrhu
zákona (bude odpoledne vystavena v obvyklém adresáři
http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo jako SOUTISK011122001.*)? 

Je to jazykově opravená verze doplnění navrženého ing. Hovorkou (viz
http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/doplnky_mh.htm ),
 bohužel s opomenutím zahrnout do vydání vyhlášky Ministerstva i pro nový
bod 12 § 3 (nevím, zdali úmyslným -- mohlo vzniknout tím, že ing. Hovorka
chtěl obsah tohoto bodu přidat k bodu předchozímu). Tímto opomenutím
vlastně zákon neukládá zatím nic.

Druhá výhrada, kterou jsem už napsal, viz
  Linkname: [Svetlo]strucne doplneni zakona o ovzdusi
    URL: http://amper.ped.muni.cz/svetlo/a/msg00086.html
 nadále platí. Je totiž potřeba limitovat i světlo, které nejde rovnou 
z lamp, i to pak z nějaké části znečišťuje. 

Tehdy jsem netušil, že místo propracované verze převzaté ,,z římského
práva`` použije pan ing. Drda verzi ing. Hovorky, to bych asi v jejím
posuzování byl přísnější. Takto se nad ní teprve teď důkladně zamyslím, co
s ní dělat, aby k něčemu byla a nestala se kontraproduktivní. Není to
zrovna takové znění, které podpořily svým dopisem české astronomické
instituce, pokud vím. 

Hledáním řetězce ,,svět`` v textu a s využitím původní verze doplnění ing.
Hovorky jsem našel tyto světelně relevantní změny textu zákona:
 

§ 1, doplněn bod:

  d. opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší.

§ 2 odst. 1 na konci textu nahrazena tečka čárkou a doplněna nová
 definice na závěr odstavce:
  
  r. světelným znečištěním ovzduší umělé světlo jdoucí v nadlimitním
    množství ze zdrojů světla do prostoru v ovzduší, který nemá být
    osvětlen.
  
§ 3 nahrazen odst. 10 a přidán odst. 12:
  
  (10) Při činnostech v místech a prostorech stanovených prováděcím
  právním předpisem je každý povinen plnit nařízení orgánu obce
  a v souladu s ním provádět opatření k zamezení výskytu světelného
  znečištění ovzduší.

  (12) Prováděcí právní předpis stanoví místa a prostory, kde nesmí
  docházet k výskytu světelného znečištění, činnosti, na které se
  vztahuje povinnost podle odstavce 10, opatření ke snižování nebo
  předcházení výskytu světelného znečištění a limity stanovující horní
  mez světelného znečištění.


§ 50 odst. 1, přidán další bod Orgánu obce v přenesené působnosti:

  k. vydává nařízení, jímž může na svém území stanovit opatření podle §
    3 odst. 10 ke snižování nebo předcházení výskytu světelného
    znečištění ovzduší.

 odst. 2, doplněn bod o kontrole Orgánem obce, zmiňující výše uvedený
 bod 10:

  d. dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich porušení
    ukládá pokuty.

§ 40, doplněn odstavec:
  
  (10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží orgán obce osobě, která
  poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5 nebo 10.zdraví Jeník Hollan