*(no subject)

Michal SVANDA
Fri, 3 Nov 2000 12:37:26 +0100


Skvrna viditelna pouhym okem primo na stredu slunecniho disku. Mela by
to byt NOAA 9213. Svanda