[Nlr]hlavni zasady

Jan Hollan
Tue, 27 Feb 2001 16:24:57 +0100 (CET)


Přijatý text ateliéru Zlámal a Stolek, 

 konvertovaný z msw souboru poslaného do nlr-c, 
 považuji za vhodný i pro širší veřejnost 
(jestli byl myšlen jako důvěrný, mohu jej z nlr smazat). 

Konverzi jsem musel provést, abych si jej mohl prostudovat (to udělám
posléze). 
 J.H. 
 
  ---------------------------------------------------------------

  Hlavní zásady konstrukčního řešení, shrnutí závěrů, požadavků a
  cílových řešení návrhu díla.
  
  Dispoziční řešení a úpravy bytových jader
  
  Z postupně předložených a prodiskutovaných variant dispozičních úprav
  bytů byly vybrány dvě jako nosné, pro dopracování vhodné varianty:
  
  První respektuje současné dispoziční rozmístění bytového jádra a
  navazujících prostorů. Uvažujeme zde se zrušením průchodu mezi
  toaletou a koupelnou. Aby se zvýšil komfort a hygienický standard,
  navrhujeme zvětšit půdorysné rozměry toalety na 850 (lépe 900)mm x
  1100 mm.Tyto rozměry umožní umístit na toaletě malé umývadlo. Vstup do
  koupelny bude pouze z prostoru kuchyně. Zlepšení oproti současnému
  stavu spočívá v tom, že po zrušení průchodu mezi koupelnou a toaletou
  je možné v koupelně umístit jak pračku, tak i plnohodnotné umývadlo.
  Při umístění umývátka na toaletě není nutné po použití toalety
  procházet kuchyní do koupelny. Nevýhodou tohoto řešení zůstává úzký
  průchozí prostor s kuchyňskou linkou, kdy není možné doplnit protější
  stěnu o doplňkový kuchyňský nábytek. Dalším nedostatkem je vstup do
  koupelny z kuchyně. Naopak pro toto řešení je několik důvodů:
  uživatelé jsou již zvyklí na toto dispoziční řešení. Vzhledem k tomu,
  že část zařizovacích předmětů zůstává ve stávající poloze, a
  dispoziční řešení je podobné, nebudou velké nároky na technické řešení
  instalací.
  
  Ve druhé variantě je orientována kuchyňská linka směrem k oknu.
  Prostor kuchyně má půdorysný tvar obdélníku, jeho plocha je menší než
  původní rozměr členité kuchyně. Vstupy do koupelny a do toalety jsou
  z předsíně. V nově vzniklé chodbičce z předsíně do kuchyně vznikne
  malá nika na pračku. Výhodami tohoto řešení jsou kompaktní plochy
  kuchyně a správně orientovaná poloha koupelny a toalety. Nevýhody
  vidíme v komplikovaných rozvodech instalací a v mírně menší ploše
  kuchyně. Uživatelé budou patrně preferovat variantu první, neboť si
  již zvykli na stávající dispoziční rozvržení, i když z hlediska
  provozního se jeví jako dispozičně správnější řešení varianta druhá.
  
  Postup stavebních prací navrhujeme tento:
  
   * postupná demontáž stoupaček a bytových jader
   * montáž nových domovních rozvodů včetně vzduchotechnických potrubí
   * stavba příček z pórobetonových příčkovek (event. sádrových)
   * instalace nových technických rozvodů (voda, teplá voda, plyn,
    vzduchotechnika, elektro)
   * omítky obklady, dveře
   * instalace zařizovacích předmětů, kuchyňské linky
   * malba, nátěry, dokončovací práce
    
  Uvažujeme také, že část stěny z koupelny do kuchyně bude vyzděna
  sklobetonovými tvárnicemi např. Vitrabloky.
  
  Předpokládáme, že keramické obklady budou v koupelně i toaletě až do
  stropu, a na podlaze zde bude keramická dlažba, další obklady budou za
  kuchyňskou linkou. Standardně by byly zřízeny armatury na připojení
  pračky, na přání pak pro myčku nádobí. Sporáky uvažujeme kombinované (
  vařidlová deska na plyn, trouba elektrická)
  
  Komplexní zateplení objektu
  
  Zateplovací systém bude proveden v převládající ploše o tl. izolantu
  140 mm a v místě meziokenních pilířů, kde je původní sendvičový panel
  odsazen o 40 mm, bude mít celkovou tloušťku 180 mm (výsledná průměrná
  tloušťka zateplení bude přibližně rovna návrhu z Energet. auditu 160
  mm). Systém bude odpovídat požadavkům technických pravidel TPZ 200 01
  pro vnější kontaktní zateplovací systémy (31.5.2000 - Cech pro
  zateplování budov).
  
  Úprava podkladu : vyspravení trhlin, srovnání drážek na meziokenních
  pilířích vhodnou maltou nebo stěrkou, vč. penetračního můstku.
  
  Kontaktní systém, složený ze dvou lepených vrstev pěnového polystyrenu
  (60+80 mm, resp. 80+100 mm), kotvených do podkladu talířovými
  hmoždinkami (8ks / m2), hloubka kotvení do pevného podkladu bude min.
  50 mm (tloušťka vnější beton. části sendvičového panelu je cca 60 mm.
  
  Povrchová úprava zateplovacího systému bude z tenkovrstvé silikátové
  omítkoviny na bázi vodných disperzí s probarvením v celé tloušťce.
  
  Celé souvrství musí vykazovat propustnost pro vodní páry tak, aby
  roční bilance zkondenzované vodní páry nepřesahovala 0,5kg / m2.rok .
  
  Zateplení ostění bude provedeno v tl. 60mm a bude zataženo až k rámu
  okna. Veškeré hrany a rohy budou chráněny před poškozením rohovými
  lištami, vodorovné hrany zateplení nadpraží budou opatřeny okapními
  lištami z plastu.
  
  Zateplení stropů nad 1.PP bude provedeno přidáním tepelné izolace
  v tl. 30mm nalepením na spodní líc panelů ve sklepech (R[N] = 1,2
  m2KW-1)
  
  Zateplení soklu - do v. 300 mm nad upravený terén bude jako izolantu
  použito extrudovaného (nenasákavého) polystyrenu, odděleného od
  ostatního zateplení vodorovnými upevňujícími lištami
  
  Povrch stěny při terénu bude do výše možného poškození s takovou
  úpravou, aby byly pokud možno eliminovány důsledky činnosti vandalů.
  
  Tepelná izolace ze stávajícího zateplení štítů bude využita při
  zateplování střechy.
  
  Výměna oken a balkónových dveří
  
  Okna a balkónové dveře budou provedeny z lepených třívrstvých hranolů
  (systém EURO) s celoobvodovým kováním umožňujícím mikroventilaci a
  izolačními dvojskly.
  
  Zasklení - sklo Float 4 mm, mezera 16 mm plněná plynem, sklo Float 4
  mm (k=0,9)
  
  Celková hodnota výplní otvorů bude cca k=1,2 .
  
  Tím, že zateplovací fasádní systém bude částečně přetažen přes rám
  oken, budou hodnoty ještě příznivější.
  
  Okenní rámy budou osazeny do líce panelu, nebo před něj.
  
  Výměna balkónů
  
  Stávající balkóny budou demontovány, před započetím prací na zateplení
  obvodového pláště. Při demontáži balkónů bude provedena zátěžová
  zkouška stávajících závěsů. Předpokládáme, na základě dřívějších
  zkušeností, že závěsy budou v dobrém technickém stavu.
  
  Nové závěsné balkony jsou navrženy tak, že jejich hmotnost je menší
  než je hmotnost stávajících balkonů. Na ocelové závěsy bude nasazen
  přípravek, jehož funkcí je odsunout bod zavěšení dále od fasády. Tímto
  řešením se umožní zavěsit balkóny aniž by se poškodil zateplovací
  systém fasády, a aby se minimalizovaly tepelné mosty.
  
  Nové závěsné balkony jsou navrženy v půdorysných rozměrech 3,3 m x 1,3
  m. Konstrukce je z ocelových uzavřených profilů, celá konstrukce bude
  galvanicky pozinkovaná, spoje a sváry jsou řešeny tak, aby životnost
  celé konstrukce byla garantována na požadovanou dobu. V návrhu budou i
  různé doplňky jako: věšák na prádlo, lavice, paravan. Materiál výplně
  zábradlí bude řešen alternativně, definitivní řešení bude odsouhlaseno
  při výběru barev oken, fasád a při práci na definitivním rozpočtu
  stavby.
  
  Alternativní, méně pravděpodobné řešení balkónů je varianta se
  stojkami. Toto řešení má výhodu v tom, že rozměry balkónů umožní
  příznivější využitelnost. Nevýhodou je potřeba základů pod stojkami,
  což může být v kolizi s trasami stávajících inženýrských sítí. Další
  komplikací je narůstající pohyb ocelové konstrukce, při tepelném
  namáhání - dilatace. Při prvním odhadu ceny se výpočet ceny pohyboval
  mírně přes cenu balkónů zavěšených. Dalším problémem balkónů se
  stojkami je estetické hledisko, kdy vysoké symetrické komíny dvou
  sloupců balkónů na fasádách nevytváří harmonické vertikální členění
  těchto velkých ploch.
  
  Zastřešení
  
  Architektonický návrh úprav předpokládá masivní římsu s přesahem přes
  atiku. To je jeden z důvodů použití dvouplášťové střešní konstrukce
  s doplněním tepelné izolace na celkovou hodnotu tep. odporu R[N] = 5,0
  m2KW-1 .
  
  Stávající střešní plášť bude ponechán (hydroizolace bude přebírat
  funkci parozábrany), tepelná izolace bude doplněna v tl. 160mm
  v minerální vlně
  
  (s využitím stávající izolace ze štítů).
  
  Horní plášť bude tvořen dřevěným krovem s krokvemi přetaženými o
  vnější líc zateplení o 900mm, na bednění bude položena folie Fatrafol
  (mechanické kotvení k podkladu v lepených přesazích), odvodnění
  stávajícími vnitřními odpady.
  
  Větrání prostoru pod horním pláštěm bude zajištěno lamelovým překrytím
  vodorovného pásu nad atikou s průběžnými štěrbinami.
  
  Úprava vstupního prostoru
  
  Ve vstupním prostoru budou řešeny poštovní schránky minimálně ve
  formátu á4, dále základní informační panel a dveře do místnosti vedle
  vstupu budou zvětšeny na dvoukřídlé.
  
  ZTI
  
  Základním úkolem je celková výměna instalací jak v bytových jádrech
  (stoupačky), tak i rozvody v suterénu. U rozvodů odpadu, vody a TUV
  budou nové instalace v odlišném materiálu - plastu. Měření odběru
  vody, TUV a plynu bude umístěno opět v instalačních jádrech
  přístupných buď z toalety nebo koupelny. Plynoměr bude menších
  rozměrů. Rozvody k novým sanitárním předmětům budou opět provedeny
  v materiálu plast (kromě rozvodů plynu). Výtokové baterie budou
  úsporné. Splachovací nádržky budou s možností splachování 5-ti či
  10-ti litry vody. Připojení pračky bude na studenou vodu. Rozvody TUV
  budou důkladně tepelně izolovány, aby se v co největší míře omezily
  ztráty. V suterénu budovy bude zřízena nová toaleta, umývadlo,
  popřípadě i sprcha. Toto zařízení je nezbytné pro dobu provádění
  rekonstrukce domovních instalací, svůj účel si jistě najde i po
  provedení oprav.
  
  VZT
  
  Zajištění životních podmínek z hygienického hlediska v bytových domech
  upřesňuje Vyhláška min. zdravotnictví ČR č. 45/1966 Sb. o vytváření a
  ochraně životních zdravých životních podmínek a její novelizace
  vyhláška č. 137/1998 Sb. Tyto předpisy požadují výměnu vzduchu nejméně
  jednou za hodinu. Uvedené předpisy současně požadují samostatné
  odváděcí potrubí větrání hygienických zařízení a samostatný odvod
  vzduchu z kuchyní. Současně je nutné zamezit přeslechům a přenosu
  hluku mezi jednotlivými byty. Těsná okna vyžadují opatření pro
  umožnění přístupu venkovního vzduchu do bytu, jako úhradu vzduchu
  odvedeného větráním. Toto lze zajistit nedotěsněním oken, kováním
  umožňujícím mikroventilaci, větracími štěrbinami v okenním rámu, nebo
  instalací větracích setů (vybavených regulací průtoku vzduchu, filtrem
  vzduchu, případně tlumičem hluku). Použití větracích setů umožňuje
  regulovat intenzitu větrání a neznehodnocuje okna a jejich těsnost,
  neprůzvučnost.
  
  Intenzita větrání :
  
  - kuchyně 100 m3 /h-1
  
  - koupelna 40 m3 /h-1
  
  - WC 25 m3 /h-1
  
  Projektant postupně předložil několik variant možného větrání
  jednotlivých bytů.
  
  Čtyři varianty řešily větrání nuceným způsobem, s možností zpětného
  získávání tepla. U těchto variant byly vypsány základní technická
  zařízení včetně jejich cen a energetické náročnosti provozu. Dalším
  předloženým údajem byla hodnota předpokládaných tepelných ztrát
  větráním. Základním problémem větrání s rekuperátory je vysoká
  pořizovací cena. Rovněž návratnost těchto investic je dlouhodobá,
  protože u takto složitých systémů je nutné kalkulovat s náklady na
  údržbu a případnou opravu.
  
  Další tři varianty řeší provětrání bytů bez zpětného získávání tepla.
  
  Výsledná námi předložená varianta k připomínkování a pro účel
  případných dalších úprav je následující :
  
   * kuchyně - společné odsávací centrální potrubí. Každá kuchyně je
    vybavena digestoří s ventilátorkem. Ventilátorek digestoře má
    nedostatečný tlakový výkon pro překonání odporu centrálního
    potrubí. Pro eliminaci odporu tohoto potrubí je na střeše osazen
    nízkotlaký axiální ventilátor. Tento ventilátor se spouští
    současně s ventilátorkem v digestoři. Pro zamezení přenosu hluku
    mezi podlažími je použit hlukově tlumící hadicové potrubí.
    Alternativně lze použít digestoře s odlučovačem tuku a pachu.
    Odsávání z kuchyně by se spouštělo samostatným vypínačem. Vzduch
    z kuchyně je odsáván při tomto řešení hlavně pro odvedení
    vlhkosti.
   * WC, koupelna -v koupelně ve stěně instalačního jádra je osazen
    koupelnový ventilátor s dalším sacím hrdlem pro větrání WC.
    Ventilátor je opatřen doběhovým spínačem se spouští z WC i
    z koupelny. Pro zamezení přenosu zvuku mezi byty je centrální
    odváděcí potrubí v hluk tlumícím provedení. Ventilátor je vybaven
    zpětnou klapkou.
   * Přívod vzduchu do bytu je řešen okny, okenní kování má standardně
    polohu s mikroventilací.
    
  UT
  
  U rozvodů ústředního vytápění předpokládáme, že výměna bude pouze u
  potrubí které po podrobné prohlídce bude zařazeno mezi nevyhovující
  pro další předpokládanou životnost. K výměně budou navržena pouze
  vadná otopná tělesa. Každé těleso (nové i stávající) bude opatřeno
  termostatickou hlavicí. Bytové měření odebraného tepla
  nepředpokládáme. Teplota vody v systému bude nastavena a vyregulována
  tak, aby termostatickými ventily na topných tělesech bylo možné
  regulovat teplotu v bytech v rozmezí 19-23 oC. Projekt bude řešit
  regulaci (teplota, tlak, průtok) v předávací stanici.
  
  Návrh díla dle smlouvy o dílo č.90301 předložil : ing.arch. T. Zlámal
  
  Odsouhlasil objednatel v Brně dne 21.2.2001
  
  ing. Jana Drápalová
  
  ing. Jan Sponar