[Gw] Temple of Doom a WWF-Sommerkorn

Jan Hollan jhollan at amper....muni.cz
Mon May 11 23:53:34 CEST 2009


Milí z koalice aj.,

zejména ekonomicky zaměřené upozorňuji na nový text Jamese Hansena "Temple 
Doom" (dostupný na jeho vlastních stránkách, viz úvodní hyperodkaz na ně 
na http://amper.ped.muni.cz v podadresáři hansen). V úvodu naznačuje, 
proč se jako neekonom musí takové věci, jako je vysvětlení, že cap and 
trade je cesta ke zkáze, věnovat. Celek mi připadá velmi výmluvný a 
přesvědčivý.

(Hledal jsem, co ono sousloví Temple of Doom může znamenat, je to zjevně 
jen název Spielbergova filmu z r. 1984, asi je to film dost známý. 
Překládá se to jako Chrám zkázy.)

Dále jsem do podadresáře wwf umístil originální text WWF připravený na 
podzim a korigovaný na jaře; přes dva nedostatky, které zmiňuji pod oním 
adresářem, je to dobré shrnutí poznatků k půli roku 2008, až na 
nereflektování nutnosti cíle dostat se pod 350 ppm. Na vlastních 
www.panda.org jsem tu korigovanou verzi dosud nenašel, tak jsem 
nakonec vystavil tu, co mi Martin Sommerkorn poslal.

jeník


More information about the Gw mailing list