Návrh IIIb

Nařízení vlády
ze dne ... 2003,
kterým se stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, a další pravidla pro snižování světelného znečištění

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší, dále jen ,,zákon``):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se stanoví

 1. místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění1),

 2. činnosti, na které se vztahuje povinnost podle § 3 odst. 10 zákona,

 3. opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění,

 4. limity stanovující horní mez světelného znečištění.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na zdroje světla

 1. používané pro světelnou signalizaci pro účely zajištění bezpečnosti dopravy, obrany a bezpečnosti státu,

 2. s neelektrickým zdrojem energie.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

 1. zdrojem světla - umělý zdroj světla (zpravidla výbojka, zářivka nebo žárovka),

 2. dočasně používaným zdrojem světla - zdroj světla používaný po dobu nejvýše šesti měsíců,

 3. světelným místem - vnitřní prostor kulové oblasti s poloměrem dva metry okolo zdroje světla; do světelného místa se zahrne i zdroj světla, který do něj zasahuje alespoň částí svítící plochy,

 4. svítidlem - zařízení, obsahující zdroj světla a součásti sloužící k upevnění a ochraně zdroje světla, jehož účelem je vyzařování, filtrace nebo přeměna světla pocházejícího z jednoho nebo více zdrojů světla,

 5. osvětlovací soustavou - soustava svítidel navzájem vázaných (např. uliční osvětlení),

 6. novou instalací osvětlovací soustavy nebo svítidla - instalace zahájená v období od účinnosti tohoto nařízení,

 7. horním poloprostorem - směry nad vodorovnou rovinu proloženou svítidlem; v případě svažitého terénu se jím rozumějí směry nad rovinu rovnoběžnou se svahem nebo nad rovinu se sklonem mezi těmito dvěma krajnostmi,

 8. plně cloněným svítidlem - svítidlo, které nedovoluje přímou emisi světla do horního poloprostoru; za svítidlo, které do takových směrů nesvítí, se považuje i každé takové, jehož měrná svítivost je v těchto směrech po zaokrouhlení na celé číslo jen 0 cd na tisíc lumenů světelného toku vydávaného zdrojem světla uvnitř nich; tato vlastnost svítidla a způsob montáže, při němž svítidlo nesvítí do horního poloprostoru, může být uvedena na výrobku a v návodu k jeho použití výrobní, dovozní či dodavatelskou firmou, nebo je má uvést projektant osvětlovací soustavy,

 9. bezpečnostními normami - za ně lze pro účely tohoto nařízení považovat normy EN 132 01-1 až -3, případně ČSN 36 0400, 0410 a 0411,

 10. reklamní tabulí - plocha určená a sloužící k reklamním účelům,

 11. ochrannou dobou - noční doba od 23:00 do 5:00,

 12. uličním osvětlením - osvětlení pozemní komunikace.

§ 3
Místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění

(1) Místy, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, se rozumějí maloplošná zvláště chráněná území definovaná ve zvláštním předpisu2) (tj. národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) a dále objekty uvedené v příloze. V těchto místech je zakázáno instalování zdrojů světla. Svítidla v nich již instalovaná se nesmějí používat.

(2) Prostorami, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, se rozumějí pásma šířky 300 m kolem maloplošných zvláště chráněných území a pásma šířky 1 km kolem objektů uvedených v příloze, s výjimkou objektů uvedených v bodech 1 a 2 přílohy, kde se stanoví šířka pásma 8 km. Svítidla umístěná v těchto pásmech musí být zacloněna tak, aby při pohledu z místa, kolem kterého je pásmo stanoveno, nebyla v noci patrná nebo aby osvětlenost svislých ploch v daném místě kterýmkoliv z nich nepřesáhla hodnotu jedné setiny luxu a v případě objektů uvedených v příloze hodnotu jedné tisíciny luxu.

§ 4
Činnosti, na které se vztahuje povinnost plnit nařízení orgánu obce

Za činnosti, na které se vztahuje povinnost plnit nařízení orgánu obce v přenesené působnosti podle § 3 odst. 10 zákona, se považuje provozování svítidel na katastru obce.

§ 4
Opatření ke snižování světelného znečištění a emisní limity

(1) Nové instalace osvětlovacích soustav nebo svítidel na území České republiky mají vyhovět opatřením a limitům dle odstavců 2 až 5 tohoto paragrafu.

(2) Vynovující osvětlovací soustavy

 1. jsou složené pouze z plně cloněných svítidel,

 2. jsou realizovány tak, aby intenzita osvětlení cílových ploch nepřekračovala úroveň vyžadovanou bezpečnostními normami, pokud existují, při absenci takových norem pak aby střední jas cílové plochy nepřekročil hodnotu 1 cd/m2, s výjimkou ploch uvedených v odst. 4,

 3. a jsou vybaveny zařízeními schopnými snížit množství vyzařovaného světla alespoň o třicet procent oproti plnému výkonu; takové snížení množství světla se uplatňuje, když podmínky užívání osvětleného povrchu jsou takové, že bezpečnost není ohrožena.

(3) Vlastnosti uvedené v odstavci 2 nejsou závazné pro zdroje se světelným tokem nepřekračujícím 1500 lumenů, jsou-li nejvýše tři v jednom světelném místě nebo pokud souhrnný světelný tok do horního poloprostoru nepřekročí 2250 lumenů v jednom světelném místě a pro takové dočasně používané zdroje světla, které nejsou v ochranné době provozovány.

(4) Informační a reklamní tabule nemají být osvětlovány směrem zdola nahoru. Svítivost tabule nemá překročit hodnotu 250 cd pro tabule o ploše 1 m2 a menší, střední jas tabule hodnotu 1 cd/m2 pro tabule o ploše 1000 m2 a větší. Pro tabule s plochou S v rozmezí jednoho a tisíce metrů čtverečních nemá střední jas L překročit hodnotu:

L = 250 cd/m2 / (S / 1 m)0,8

(5) Stavby a umělecké předměty nemají být osvětlovány směrem zdola nahoru. O výjimečném použití osvětlení zdola nahoru má rozhodnout zastupitelstvo obce; v případě takového osvětlení nemá okraj světelného svazku přesahovat obrys osvětlovaného předmětu. Střední jas osvětlované plochy nemá být vyšší než střední jas okolních osvětlovaných ploch, zejména pak nemá překročit 1 cd/m2. Osvětlení má být během ochranné doby vypnuto nebo ztlumeno alespoň o polovinu.

(6) Za zvláště velké světelné znečištění se považuje používání vzhůru mířících otočných nebo pevných svazků paprsků jakéhokoliv typu. Takové svazky nemají být používány, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.3)

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. .../2003 Sb.

Seznam objektů, na které se vztahuje opatření podle § 3

 1. Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, Ondřejov;
 2. Observatoř Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, Kleť;
 3. Štefánikova hvězdárna, Praha;
 4. Observatoře Hvězdárny a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně a Astronomického ústavu Masarykovy Univerzity, Brno;
 5. Hvězdárna a planetárium, Hradec Králové;
 6. Hvězdárna, Úpice;
 7. Hvězdárna, Valašské Meziříčí;
 8. Hvězdárna, Zlín;
 9. Hvězdárna, Rokycany;
 10. Hvězdárna, Vlašim;
 11. Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí.

(dle Návrhu III upravil Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně
20. února 2003)1) § 2 odst. 1 písm. r) zákona

2) Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů

3) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.