[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

"Paříž" a Pokorny et al in Natural and Constructed Wetlands (fwd)
---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 27 Jan 2017 00:17:20 +0100 (CET)
From: Jan Hollan <jhollan@amper....muni.cz>
To: zahradnikj@psp...
Subject: "Paříž" a Pokorny et al in Natural and Constructed Wetlands

Vážený pane poslanče,

ve svém projevu k Pařížské dohodě jste se opíral o kapitolu 7 ve sborníku Natural and Constructed Wetlands, který vyšlel v srpnu 2016,

 Indirect and Direct Thermodynamic Effects of Wetland Ecosystems on Climate.

Nechci s Vámi polemizovat o potřebnosti přijetí Pařížské dohody jako krůčku k přibrždění klimatické změny. Omezím se na upozornění, že lecjaká tvrzení v oné kapitole není vhodné brát vážně. Taky je tak asi nikdo nebere, kapitola doznala jen citace od autorů samých...

...

... osvětě o tepelných tocích skrze zemskou atmosféru a jejich změnách - vedoucích k bezprecedentně rychlému oteplování a jím vyvolané klimatické změně - i adaptaci a mitigaci se věnuji už 30 let. Vadí mi, když osvětu o tak závažné věci někdo dezinformacemi kazí.

Celoživotní snaha Jana Pokorného o zachování a obnovu mokřadů a přírodě blízkých porostů je důležitá a záslužná. Zadržování a recyklace vody v krajině jsou potřebná adaptační opatření. Je zbytečné je podporovat tím, že se jim přisoudí magické vlastnosti, které nemají.

Autoři nepopírají, že klima se nepěkně mění, ale v textu uvádějí i takovou nehoráznost, jako že "globální průměrná teplota signifikantně neroste".

Představa, že climate scientists opomíjejí vodu ve všech jejích třech skupenstvích, je dětinská. Opomíjejí ji i meteorologové? To by asi nemohli předpovídat počasí, neb výpar a kondenzace vody jsou zcela zásadní děje (bez nich by např. nemohly vzniknout hurikány). Climate scientists (klimatická věda je fyzikální disciplína, na rozdíl od staré popisné klimatologie, které se mohou věnovat i pouzí geografové) oproti meteorologům musí do svých modelů zahrnout i proudění oceánů, změny ledu i změny krajiny za dlouhá období.

Ohledně energetického vlivu změn využívání krajiny na globální teplotní anomálii je jisté, že je nevelký, o desítkový řád menší, než je vliv změny koncentrace nekondenzujících skleníkových plynů. Ani neznáme znaménko takového úhrnu vlivů "land-use change" (samozřejmě, skrze emise CO2 z oxidace biomasy je velký, oteplující).

Podrobněji: lokálně v našich šířkách měly změny krajiny za poslední tisíciletí vliv ochlazující, protože stoupalo albedo a tedy i vracení nevyužitého slunečního záření do vesmíru. Nyní se zalesňováním se v Evropě uplatňuje mírný vliv oteplující. Úbytek evapotranspirace v tropech má, ve shodě s tezemi Pokorného a spol., asi vliv mírně oteplující. O stavu poznání v tomto ohledu, vč. mapek vlivu změn albeda, pojednávají pasáže v AR5 v díle Fyzikální základy, kapitole 8, dostupné např. samostatně na
       http://ipcc.ch/report/ar5/wg1/

Pokorný et al uvádějí, že pro klimatickou změnu jsou podstatné změny gradientů teplot, což je pravda. Jde ale o změny velkého měřítka, ne ve škále částí české krajiny. Gradienty se při globálním oteplování mění velice, oceány se ohřívají pomaleji než pevniny a zvýšený kontrast vede k extrémnějším bouřím. A naopak teplotní kontrast mezi tmavnoucí, rychle se ohřívající Arktidou a nižšími šířkami klesá, což vede k neblahé změně pohybů vzduchových mas v USA, Evropě i Asii.


(Nějaké další chyby a neznalosti oné práce:

U oblačnosti uvádí jen vliv ochlazující, vlivem odrazu slunečního záření, jenže mraky též (kromě cirrů zcela úplně) pohlcují i dlouhovlnné infračervené záření z povrchu, což je vliv oteplující.

Tok tepla vzhůru není jen latentní a "citelný", obé prouděním vzduchu, ale též, a to vydatně, sáláním, částečně až rovnou do vesmíru. Více vodní páry u zemského povrchu znamená bariéru pro takové záření, což je vliv oteplující.

Radiační působení plynů se sice jen počítá, ale ono to stačí, nejistoty jsou malé. Měření z vesmíru zřetelně ukazují pokles sálání v příslušných vlnových délkách, měření z povrchu naopak přírůstek sálání. Do vesmíru je pokles menší než samotné radiační působení, neb se už povrch i troposféra během sta let ohřály. Na zem je sálání naopak větší, vlivem té vyšší teploty troposféry. Ten pokles toku do vesmíru je dán prostě tím, že záření příslušných vlnových délek odchází až z vyšších, chladnějších vrstev troposféry, zatímco na zem dopadá z nižších, čili obvykle teplejších vrstev. )


Pokud byste se chtěl s klimatickou změnou více seznámit, doporučuji Vám svou knížečku Ochrana klimatu, k ní je i metodická příručka pro učitele, kterou rád dle Vašich připomínek rozšířím (samotný základní text chci nechat co nejprostší):
 http://amper.ped.muni.cz/gw/Ochrana_klimatu/

A samozřejmě jsem Vám k dispozici pro konzultace, můžete mi kdykoliv zavolat.

s pozdravem

 Jeník Hollan

PS
k adaptaci jsem napsal část oponentního posudku pro MŽP věnovanou Rakousku a Německu, samostatně je v adresáři
 http://amper.ped.muni.cz/gw/adaptace/


 -------------------------------------------------------------
 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 pracovník CzechGlobe,            www.czechglobe.cz
 Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,  606 073 562,

 a spolupracovník Ekologického institutu Veronica
 Panská 9, 602 00 Brno             www.veronica.cz

  brněnský zastupitel a člen představenstva Technických sítí

                domů:
 Lipová 19, 602 00 Brno             543 23 90 96


 hollan@mail....cz     http://amper.ped.muni.cz/jhollan
 -------------------------------------------------------------