Globální oteplení a my      

premiéra 11. 3. 1999
 

Informace o tvůrcích:
    Námět a scénář: RNDr. Jan Hollan
    Režie: Jaroslav Luner, RNDr. Miloslav Zejda
    Obraz: Jaroslav Luner
    Zvuk: Roman Přichystal
    Namluvil: Jaroslav Dufek, Jan Fiala (moderátorské části)
    Spolupracovali: Mgr. Jiří Dušek, RNDr. Yvonna Gaillyová, Rudolf Novák
 

Nastavení planetária:
    Slunce na 20. 6. 1999
    Průsečík meridiánu a rovníku na 22 h
       tak, aby bylo Slunce těsně pod SV obzorem
       s Venuší jako Večernicí
    Zeměpisnou šířku +50 stupňů
    Jih nad střed pódia

Nastavení diaprojektorů:
    plochy A(78),C(12),B(34),D(56)
    (projektory d9 a d10 nejsou použity)
    testovací dia:
        d1N=16;d2N=19; d3N=21; d4N=15;
        d5N=25; d6N=30; d7N=14; d8N=19;
 
Poznámky:
    zdvihadlo dole
                                    |
                                    |
@                                   |  P1 START POŘADU
1 Úvod                              |         CD: 32-135
                                    |         blok 2
Vážení návštěvníci, vítám vás       |
v našem planetáriu. Dnes se         |
zaměříme především na to, jak my    |
lidé ovlivňujeme teplotu zemského   |
povrchu.                            |
                                    |
Teplota povrchu Země byla kdysi     |
problémem pouze astronomickým.      |
Hvězdáře zajímalo, proč se od sebe  |
jednotlivé planety liší,            |
a přemítali také o příčinách        |
ledových dob na Zemi. Časy se ale   |
změnily a tak je dnes podnebí       |
tématem, které zajímá vlády všech   |
států. Ukazuje se totiž, že lidstvo |
svou činností teplotu Země neustále |
zvyšuje. Spaluje ohromné množství   |
uhlí, ropy a zemního plynu,         |
uvolňuje do ovzduší oxid uhličitý.  |
Množství oxidu uhličitého           |
v atmosféře tudíž neustále a pořád  |
rychleji stoupá, a to právě vede    |
k zahřívání Země. O @tom všem se    |  P2 pustí diafon Záření
dozvíte během našeho pořadu.        |         CD: 349-796
                                    |         blok 3
                                    |
 2 Záření                           |
                                    |
Představme si, že je konec školního |
roku, brzo ráno. Slunce je nízko    |
nad obzorem a je ještě slabé. Téměř |
nás nehřeje. Vzduch totiž není      |
úplně průhledný. Sluneční světlo    |
v této době prochází ovzduším       |
dlouhou cestu a skoro všechno se    |
v atmosféře rozptýlí.               |
                                    |
Jak stoupá, cesta atmosférou se     |
zkracuje a tak více přímého světla  |
dospěje až na zem. Svítí také       |
strměji dolů a lépe tak osvětluje   |
vodorovný povrch.                   |
                                    |
Od osluněné země se ohřívá vzduch.  |
Za jasného rána leží vystydlý       |
v údolích, ale brzy po východu      |
Slunce se začne promíchávat. Ohřátý |
proudí vzhůru, ochlazený naopak     |
klesá dolů.                         |
                                    |
Někdy odpoledne začíná povrch opět  |
stydnout - přítok energie je totiž  |
menší, než její odvod.              |
                                    |
 K večeru promíchávání vzduchu opět |
ustává, mraky se roztahují do       |
vrstvy a stydnutí pokračuje. Nyní   |
se zemský povrch ochlazuje jen      |
proto, že vyzařuje vzhůru.          |
                                    |
 Kolem osmé hodiny večerní Slunce   |
zapadne. Stále méně osvětluje       |
vzduch nad námi, a proto se stmívá. |
                                    |
 Abychom nočnímu ochlazování        |
porozuměli, povězme si nejdříve     |
něco o tom, jak se přenáší energie  |
zářením. Vzpomeňme si, co se stane, |
když vejdeme do stínu. Pak nás      |
přestane hřát záření, které         |
přicházelo rovnou ze Slunce.        |
                                    |
 O jaké záření se jedná? Hlavně     |
o to, které vidíme, tedy světlo.    |
Kromě něj se ale uplatňuje          |
i záření, jež nevidíme. Zkusme si   |
malý experiment a rozložme si       |
sluneční záření pomocí optického    |
disku, čili CD. Disk pro tento účel |
musíme trochu prohnout.             |
                                    |
 Dostali jsme tak sluneční          |
spektrum. Teploměr umístěný do jeho |
zelené oblasti se zahřál. Podobně   |
se ale zahřál teploměr umístěný za  |
červeným okrajem spektra, kam už    |
žádné světlo nedopadá. Ve           |
skutečnosti ale i na něj nějaké     |
sluneční záření dopadá. A dokonce   |
hřeje skoro stejně jako světlo.     |
                                    |
 Tomuto záření se říká              |
infračervené. Nevidíme je, ale      |
vhodná fotografická emulze je může  |
zachytit podobně jako červené       |
světlo.                             |
                                    |
 Určitě jste někdy slyšeli          |
o elektromagnetických vlnách.       |
O jaké vlny jde, lze vyjádřit       |
pomocí vlnové délky. Vlnová délka   |
světla je asi půl mikrometru, tedy  |
půl tisíciny milimetru. Jako        |
infračervené označujeme záření,     |
jehož vlnová délka přesahuje        |
třičtvrtě mikrometru a je kratší    |
než jeden milimetr. Ultrafialové    |
záření sousedí s viditelným světlem |
na druhé straně. Jeho vlnová délka  |
je kratší než čtyři desetiny        |
mikrometru.                         |
                                    |
 Předměty, které jsou horké,        |
vyzařují hlavně krátkovlnné         |
infračervené záření. Když jsou      |
hodně horké, mohou také trochu      |
svítit. Třeba plotna kamen nebo     |
rozžhavený pohrabáč. U vlákna       |
žárovky, které má teplotu asi dva   |
a půl tisíce stupňů, se jako světlo |
projeví asi dvacetina vyzařované    |
energie.                            |
                                    |
 Ale i předměty, které nejsou       |
horké, září, a to tím více, čím je  |
větší jejich teplota. Když          |
přistoupíme k výrazně chladnějšímu  |
předmětu, třeba v zimě k oknu,      |
ucítíme na tváři chlad. Chladná     |
okenní tabule na nás totiž září     |
méně, než teplejší zdi místnosti.   |
Při pohledu zvenku jsou naopak      |
teplejší okna, jak ukáže kamera     |
zachycující dlouhovlnné záření.     |
                                    |
 Podívejme se nyní, jak svět během  |
noci chladne. Půda vyzařuje vzhůru, |
zato shora na ni dopadá leda záření |
z mraků. Ty jsou chladnější než     |
půda, a tak je tok energie směrem   |
dolů na zem menší. Půda se tak      |
ochlazuje.                          |
                                    |
 Jsou-li mraky v poměrně teplém     |
vzduchu nízko nad zemí, půda        |
chladne pomalu. A když je jasno? Ve |
skutečnosti ani čirý vzduch není    |
pro dlouhovlnné záření docela       |
průhledný. Proto zemská atmosféra   |
nepropustí většinu dlouhovlnného    |
záření rovnou do vesmíru. Vzduch    |
záření pohlcuje, a také sám         |
vyzařuje - nahoru do vesmíru, ale   |
hlavně zpět, dolů na zem.           |
                                    |
                                    |
  3 Venuše                          |
                                    |         blok 4
 Podívejme se nyní na první hvězdu, |
která letos na jaře začne být       |
patrná za soumraku. To proto, že je |
daleko nejjasnější. Myslím tím      |
samozřejmě Večernici, aneb planetu  |
Venuši.                             |
                                    |
 Venuše má úplně jinou atmosféru    |
než Země. @Kdybyste stáli na jejím  |  P3 rozsvítí dia povrch
povrchu, neviděli byste v noci      |      Venuše -okolí Veněr
hvězdy. Je tam totiž stále          |
zataženo. Ani Slunce neprosvítá.    |
Hustá oblačná vrstva způsobuje, že  |
je Venuše zvenčí téměř sněhobílá.   |
Díky tomu ji vidíme tak jasnou. Na  |
sám povrch Venuše se přes mraky     |
prodere jen asi čtvrtina slunečního |
záření.                             |
                                    |
 Člověk by si řekl, že zde musí být |
chladno. Ve skutečnosti je to ale   |
právě naopak. Na Venuši se totiž    |
jen těžko přenáší energie           |
dlouhovlnným infračerveným zářením, |
které způsobuje noční stydnutí      |
Země.                               |
   @                                | P4 rozsvítí dia Venuše a Země
 Atmosféra Venuše je pro toto       |     (vymaskované)
záření stejně neprostupná, jako     |
třeba mlha pro světlo. Povrch       |
planety sice září směrem vzhůru,    |
ale shora na něj dopadá záření hned |
z přízemní vrstvy atmosféry, téměř  |
stejně horké, jako je pevný povrch. |
Množství infračerveného záření      |
z atmosféry na povrch je na Venuši  |
asi dvacetkrát větší než záření     |
slunečního dopadajícího zvenčí na   |
oblačnou vrstvu.                    |
                                    |
 Jinak řečeno, povrch Venuše je     |
atmosférou dokonale tepelně         |
izolovaný od studeného vesmíru.     |
I menší příkon ze Slunce stačí pak  |
k tomu, aby se teplota na povrchu   |
blížila pěti stům stupňů. To je tak |
mnoho, že povrch Venuše i ovzduší   |
nad ním slabě svítí!                |
                                    |
 Jak je možné, že Venuše je tak     |
úplně jiná než Země? Rozdíl je ve   |
složení atmosféry. Naše atmosféra   |
se skládá hlavně z dusíku, kyslíku  |
a argonu, které infračervené záření |
téměř vůbec nepohlcují. Atmosféra   |
Venuše je naopak hlavně z oxidu     |
uhličitého, @který je pro takové    |  P5 spustí diafon "Skleníkové plyny"
záření velmi neprostupný.           |             CD: 927-1086
                                    |             blok 5
                                    |
4 Skleníkové plyny                  |
                                    |
 Vraťme se zase k zemské atmosféře. |
Za to,že pohlcuje a zase vyzařuje   |
infračervené záření o vlnových      |
délkách pět až dvacet mikrometrů,   |
mohou stopové příměsi ovzduší.      |
Nejvíce se projevuje vodní pára,    |
a dále oxid uhličitý. Neprůhlednost |
atmosféry pro dlouhovlnné záření,   |
kterou tyto příměsi způsobují, se   |
projevuje tzv. skleníkovým jevem.   |
                                    |
 Ve skleníku, i když se v něm       |
netopí, bývá tepleji než venku.     |
Zasklení totiž brání nejen úniku    |
teplého vzduchu, ale je překážkou   |
i pro záření. Zpět dolů na půdu ve  |
skleníku září poměrně teplé sklo,   |
místo mnohem chladnějšího ovzduší   |
vysoko nad zemí. Sklo je totiž      |
průhledné pro sluneční záření, ale  |
vůči dlouhovlnnému infračervenému   |
záření se chová stejně jako temně   |
šedý papír.                         |
                                    |
 Příměsím zemského ovzduší, které   |
účinně pohlcují a vyzařují          |
infračervené záření, se dohromady   |
říká skleníkové plyny. Jsou to      |
všechno plyny, jejichž molekuly se  |
skládají alespoň ze tří atomů.      |
                                    |
 Hlavního z nich, vodní páry, může  |
být ve vzduchu velmi různé          |
množství. V mrazivém vzduchu může   |
být vodní páry jen velmi málo,      |
stěží pár gramů v krychlovém metru  |
vzduchu. V teplém vzduchu jí může   |
být hodně - to je případ vlhkých    |
tropů, kde teplota v noci klesá jen |
málo. Naopak na pouštích, kde je    |
vzduch velmi suchý, teplota klesá   |
v noci velmi rychle. Odpoledne může |
být třeba čtyřicet stupňů, ale ráno |
klidně mráz. Podobné je to i ve     |
velehorách. Obsah dalších           |
skleníkových plynů je ale všude     |
stejný, a tak jsou ve skutečnosti   |
i pouště či polární oblasti s velmi |
suchým vzduchem dost důkladně       |
chráněny proti úniku energie rovnou |
do vesmíru.                         |
                                    |
                                    |         blok 6
 5 Srovnání planet                  |
                                    |
@Připomeňme si, že v atmosféře      |  P6 rozsvítí dia Venuše
Venuše, která se skládá téměř jen   |
z oxidu uhličitého, je skleníkový   |
jev mnohem silnější - teplotu       |
jejího povrchu zvyšuje o pět set    |
stupňů.                             |
@                                   |  P7 rozsvítí dia Měsíce
 Měsíc nemá žádnou atmosféru        |
a Slunce tak jeho povrch rozpaluje  |
bez překážek. Přesto je jeho        |
průměrná teplota velmi nízká, asi   |
mínus patnáct stupňů.               |
@                                   |  P8 rozsvítí dia Země
 Atmosféra Země sice pustí až na    |
povrch jen asi tři čtvrtiny         |
slunečního záření (takže Slunce     |
hřeje Zemi méně než Měsíc), ale     |
také brání úniku infračerveného     |
záření z povrchu rovnou do vesmíru. |
Přitom se uplatňují jen příměsi,    |
skleníkové plyny. Nebýt jich, byla  |
by průměrná teplota na Zemi asi 19  |
stupňů. Díky stálým skleníkovým     |
plynům a vodní páře je průměrná     |
teplota o 34 stupňů vyšší, tedy     |
patnáct stupňů nad nulou. @K tomuto |  P9 rozsvítí dia cirrů
zvýšení přispívají i řídké oblaky   |
vysoko v ovzduší, které propouštějí |
téměř všechno světlo, ale vůči      |
záření z povrchu Země se chovají    |
jako temná vrstva.                  |
                                    |
 Podívejme se nyní@ na Zemi trochu  |  P9a rozsvítí dia graf
jinak. Nebudou nás zajímat          |       záření nočních tropů
podrobnosti povrchu nebo oblaka,    |
ale spektrum naší planety v oblasti |
vlnových délek od čtyř do třiceti   |
mikrometrů, jak by je bylo možné    |
změřit z vesmíru. Obrázek ukazuje,  |
jak by vypadalo spektrum záření     |
z nějakého místa v tropech, kde je  |
zrovna bezoblačné počasí. Kdyby nad |
oním místem nebyla atmosféra,       |
spektrum by vypadalo jako horní     |
hladká křivka - bylo by to zkrátka  |
spektrum tělesa o teplotě asi       |
dvacet stupňů. Skutečné spektrum je |
velmi odlišné. Například v oblasti  |
kolem 15 mikrometrů velmi pohlcuje  |
oxid uhličitý, a z vesmíru lze      |
dohlédnout jen na nejchladnější     |
vrstvy ovzduší, jejichž teplota je  |
nižší než padesát stupňů pod nulou. |
V jiných vlnových délkách zase      |
pohlcuje ozón, oxid dusný a metan   |
a nejvíce pak vodní pára. Jen ve    |
dvou oblastech, kolem 9 a kolem 11  |
mikrometrů, lze zachytit záření     |
rovnou ze zemského povrchu - mluví  |
se o spektrálních oknech. Většinou  |
lze pozorovat jen chladný vzduch    |
v různých výškách nad zemí.         |
Dohromady proto i teplé tropy       |
vyzařují do vesmíru tak málo, jako  |
kdyby byla jejich teplota jen asi   |
mínus deset stupňů.                 |
                                    |
 Jak je vidět, teplotu povrchu      |
jednotlivých planet určuje          |
především @složení jejich atmosfér. |  P10 rozsvítí dia Marsu 
Například na Marsu bývala           |
v minulosti atmosféra hustší        |
a obsahovala i vodní páru. Silnější |
skleníkový jev tehdy umožňoval, že  |
i na Marsu bývala tekoucí voda.     |
I když je současná řídká atmosféra  |
Marsu složená z oxidu uhličitého,   |
který zvyšuje teplotu povrchu až    |
o deset stupňů, přesto je dnes Mars |
zmrzlý více než Antarktida.         |
@                                   |  P11 rozsvítí dia graf koncentrace
 Také na Zemi se složení atmosféry, |        metanu a CO2 za 160 000 let
pokud jde o skleníkové plyny, hodně |
měnilo. Dost přesné informace máme  |
@o posledním statisíci let, hlavně  |  P12 rozsvítí dia bublinky v ledu
z bublinek ve vzorcích ledu         |
z hloubi antarktického ledovce.     |
Díky nim máme důkaz, že ochlazení   |
vedoucí k ledové době, stejně jako  |
oteplení na jejím konci, bylo       |
doprovázeno a umožněno právě        |
změnami obsahu oxidu uhličitého     |
a metanu v ovzduší.                 |
                                    |
 Jak vidíte, koncentrace metanu se  |
měnila rychleji. Nástup a náhlý     |
konec poslední ledové doby byl      |
možný právě díky rychlé změně       |
obsahu metanu v ovzduší. Pozvolný   |
pokles koncentrace oxidu uhličitého |
během ledové doby pak vedl k tomu,  |
že se průměrná teplota na Zemi      |
postupně snížila asi o šest stupňů. |
                                    |
 Obrázky, jako je tento, byly       |
poprvé získány v osmdesátých        |
letech. Velmi pravděpodobnou        |
domněnku, že velikost skleníkového  |
jevu rozhoduje o teplotě na Zemi,   |
proměnily v naprostou jistotu.      |
O skleníkovém @jevu na Zemi proto   |  P13 pustí diafon "Zesilování
bude náš další příběh.              |          skleníkového jevu"
                                    |         CD: 1215-1625
                                    |         blok 7
 6 Měnící se ovzduší                |
                                    |
 6.1 Zesilování skleníkového jevu   |
                                    |
 Jak se před dvěma staletími začalo |
stále více spalovat uhlí, začala    |
růst i koncentrace skleníkových     |
plynů. K uhlí se pak připojila      |
ropa, a nakonec i zemní plyn.       |
                                    |
 Užívání těchto paliv znamená       |
vlastně oxidaci uhlíku uloženého po |
desítky či stovky miliónů let       |
hluboko v zemi. Konečným výsledkem  |
spalování je oxid uhličitý a voda.  |
Vodní páry vzniká v případě uhlí    |
menšina, ale v případě ropy je jí   |
více než oxidu uhličitého           |
a v případě zemního plynu dokonce   |
dvakrát více. Voda v ovzduší pobude |
jen pár dní, ale oxid uhličitý tam  |
zůstává dlouho.                     |
                                    |
 Ročně je dnes do ovzduší uvolněno  |
na osm miliard tun oxidovaného      |
uhlíku. Část se rozpustí            |
v oceánech, ale téměř pět miliard   |
tun přibude v atmosféře na dlouhá   |
staletí. Také samotný zemní plyn,   |
čili metan, se projevuje jako velmi |
účinný skleníkový plyn.             |
Infračervené záření pohlcuje asi    |
padesátkrát více než oxid uhličitý. |
                                    |
 V polovině dvacátého století se    |
také objevily plyny nové, které     |
v přírodě neexistovaly. Jedná se    |
o takzvané freony a halony, čili    |
sloučeniny uhlíku a halových prvků. |
                                    |
 Jsou to plyny s velmi pevnými      |
molekulami, které se během let      |
dostanou až do stratosféry. Když je |
tam pak ultrafialové záření         |
rozloží, uvolněný chlór a bróm      |
snižují koncentraci ozónu. Díky     |
úspěšné celosvětové snaze o ochranu |
ozónové vrstvy se už naštěstí plně  |
halogenované uhlovodíky přestávají  |
používat, ale i jejich náhražky     |
jsou nesmírně účinné skleníkové     |
plyny. Skutečně ekologickou         |
náhradou freonů jsou jen plyny bez  |
halových prvků.                     |
                                    |
 Nikoho tedy asi nepřekvapí, že     |
roste teplota zemského povrchu.     |
Zatím to ještě není nápadné, pokud  |
by však množství vypouštěných       |
skleníkových plynů rostlo nadále    |
tak, jako doposud, jsou předpovědi  |
teplot v příštím století velmi      |
varující.                           |
                                    |
 Oteplování Země bude alespoň       |
desetkrát rychlejší než kdykoliv    |
v minulosti. V obrázku, který       |
znázorňuje výkyvy teploty na        |
severní polokouli v posledních      |
třiceti tisících letech, je to růst |
tak rychlý, že se vejde do tloušťky |
čáry na pravém okraji grafu.        |
                                    |
 6.2 Oteplování pólů                |
                                    |
 Řekli bychom, že se vlastně nic    |
neděje. Alespoň bude možné žít      |
i v krajích, které doposud byly     |
příliš chladné. Obě polární         |
oblasti, Arktida a Antarktida, nám  |
asi připadají velmi vzdálené a bez  |
života, ale pobřeží Antarktidy je   |
velmi nápadně obydleno tučňáky      |
a v Arktidě žijí i lidé.            |
                                    |
 Tradiční život v chladných         |
oblastech je ale ohrožován. Nejen   |
jako v minulých desetiletích        |
průmyslovým lovem velryb místo lovu |
pro místní potřebu, ale rychle se   |
měnícím podnebím - změny jsou       |
výrazné právě v okolí severního     |
pólu. Vůbec nejrychlejší oteplování |
je zaznamenáno na Antarktickém      |
poloostrově.                        |
                                    |
 Nápadné jsou také stále hojnější   |
požáry severských jehličnatých lesů |
v suchých letních obdobích.         |
Například ty, které zachvátily      |
v roce 1995 okolí soutoku řek Velká |
medvědí a Mackenzie. Požáry jsou    |
sice přirozenou součástí ekosystému |
severských lesů, ale tak velké      |
v minulosti nebývaly.               |
                                    |
 Dále k severu se oteplování        |
projevuje například vysycháním      |
jezer v arktické tundře. Ubývá      |
i led, na který je vázán život      |
mnoha polárních zvířat.             |
V Antarktidě se rozpadají a mizí    |
celé pobřežní ledovce, jak v roce   |
1997 ukázala výprava Greenpeace.    |
                                    |
 Obec Tuk už postihuje zvýšení      |
mořské hladiny i úbytek ledu        |
v Beaufortově moři. Na volné        |
hladině vznikají silnější bouře     |
a silnější příboj. Ten rychle ubírá |
arktické pobřeží - v obci ustoupil  |
plochý břeh až o sto metrů,         |
a zmizel tak například sportovní    |
stadión. Jinde k destrukci pobřeží  |
přispívají sesuvy půdy, která nyní  |
rozmrzá.                            |
                                    |
 V severním Atlantiku i Pacifiku    |
naopak klesá teplota vody a také    |
její slanost. Je to velmi           |
nebezpečný jev, protože může úplně  |
změnit proudění v oceánech, na      |
které jsme zvyklí. Modely proudění  |
v atmosféře a oceánech totiž        |
ukazují, že zvýšené množství        |
skleníkových plynů dost možná       |
povede k potlačení mohutného        |
severoatlantického vytápění - na    |
přechodnou dobu, nebo, pokud se     |
složení atmosféry změní ještě více, |
i na řadu staletí. Grónsko, Island  |
a celá Evropa by se tak možná       |
i ochladily, a o to více by se      |
oteplil ostatní svět.               |
                                    |
                                    |
 7 Nové počasí                      |         blok 8
                                    |
 Dívali jsme se na obrázky ze       |
vzdálených krajin a viděli jsme, že |
už dnes je měnící se podnebí        |
v takových oblastech vážným         |
problémem. Jak je to ale u nás?     |
@                                   |  P14 rozsvítí diasekv. z povodní
 Určitě si ještě pamatujete         |
události z července 1997. Tedy      |
záplavy v povodí Odry, Moravy       |
a Orlice. Co se tehdy vlastně       |
stalo? Nic zvláštního - sice dost   |
pršelo, ale nijak výjimečně. Potíž  |
byla jen v tom, že se srážková      |
oblast neposouvala rychle           |
k východu, jak je to obvyklé. Místo |
toho se zastavila právě u nás a ve  |
Slezsku. A tak na témže místě       |
vydatně pršelo ne několik hodin,    |
ale několik dní.                    |
                                    |
 Mohli bychom říci, že to byla      |
prostě smůla, jaká se zkrátka       |
jednou za několik set let přihodí.  |
Ale nedůvěřujme tomu, že bude zase  |
alespoň sto let pokoj. Dnešní       |
měnící se složení ovzduší vede      |
právě k častějšímu výskytu velkých  |
výkyvů počasí.                      |
                                    |
 Čím je to @způsobeno? Tím, že se   |  P15 rozsvítí dia schéma zářivých toků
zvýšily toky energie v přírodě.     |
Výkon Slunce se mění jen nepatrně,  |
ani ne o jedno promile,             |
a i sluneční příkon až na povrch    |
Země zůstává skoro stejný.          |
Atmosféra se ale stala méně         |
prostupná pro dlouhovlnné           |
infračervené záření. Do vesmíru     |
odchází nyní asi o čtyři watty na   |
metr čtvereční méně záření než      |
dříve. To není malý rozdíl, jsou to |
skoro dvě procenta původní hodnoty. |
Ta bývala v devatenáctém století    |
stejná, jako příkon ze Slunce, tedy |
240 wattů na čtvereční metr.        |
                                    |
 Dnešní výdej energie je už menší   |
než příjem a teplota Země proto     |
roste. Za poslední století vzrostla |
asi o půl stupně. Zvýšilo se tak    |
vyzařování směrem vzhůru, ale více  |
přibylo infračerveného záření       |
z atmosféry dolů - rozdíl je opět   |
ony čtyři watty na metr čtvereční.  |
Zatímco z metru čtverečního odchází |
vzhůru asi 504 wattů, dolů dopadá   |
celkem 508 wattů. Všimněme si,že na |
dlouhovlnné infračervené záření     |
z toho připadá asi dvakrát více než |
na záření sluneční.                 |
                                    |
 Jak skleníkových plynů přibývá,    |
ohřívání se zrychluje. I kdyby se   |
už v polovině příštího století      |
složení atmosféry přestalo měnit,   |
což se asi stěží podaří, nové       |
rovnováhy se nedočkáme dříve než za |
dvě stě let. To bude ale už         |
přinejmenším o tři stupně tepleji   |
než na začátku dvacátého století.   |
@                                   |  P16 rozsvítí dia přídavný příkon
 Podívejme se ještě podrobněji, jak |
mnoho se různé plyny na ohřívání    |
podílejí. Stálé skleníkové plyny    |
vedou k ohřívání povrchu Země       |
příkonem asi dva a půl wattu na     |
metr čtvereční. Mírně přispívá      |
i jedovatý přízemní ozón, naopak    |
možná tak jeden watt na metr        |
čtvereční v průměru ubírají         |
prachové a kapalné nečistoty        |
v ovzduší. Odhaduje se ale,že asi   |
stejně mnoho jako stálé skleníkové  |
plyny přispívá k neprostupnosti     |
atmosféry její zvýšená vlhkost,     |
a tak se dostáváme k přebytku       |
zhruba čtyř wattů na čtvereční      |
metr, o němž jsme už mluvili.       |
                                    |
 Větší příkon na@ povrch Země vede  |  P17 rozsvítí snímky z družice
už dnes k silnějším dějům           |
v atmosféře. Rozhraní mezi oblastmi |
různě proudícího vzduchu se silněji |
vlní a vznikající víry, tedy        |
tlakové níže a výše, se jen         |
neochotně podřizují obvyklému       |
proudění od západu na východ.       |
                                    |
 Počasí a podnebí v budoucnosti je  |
sice nejisté, ale určitě bude       |
o dost jiné. @Jeho zkoumáním se     |  P18 rozsvítí dia publikace IPCC
zabývají tisíce vědců ve všech      |
státech světa. Jejich varování si   |
už zkušení politikové všech         |
demokratických zemí dobře uvědomují |
a pomalu se snaží vypouštění        |
skleníkových plynů omezovat.    @   |  P19 pustí diafon "Tropy a my"
Bohužel, zatím příliš pomalu.       |         CD: 1775-2014
                                    |         blok 9
                                    |
 8 Tropy a my                       |
                                    |
 Nejnápadnějším projevem zesílených |
atmosférických procesů jsou určitě  |
tropické cyklóny. Při pohledu ze    |
družice vypadá cyklón uhlazeně, ale |
na moři či na pevnině je tomu       |
jinak. Cyklón Ofa zasáhl v roce     |
1990 jednoho únorového rána pobřeží |
Západní Samoje. Během dvou dní      |
většina rodin ztratila všechno:     |
domy, nábytek a úrodu.              |
                                    |
 Cyklón Ofa byl do té doby          |
nejsilnějším zaznamenaným           |
v Tichomoří. Ale už za necelý rok   |
udeřil ve stejné oblasti cyklón     |
Val, ještě silnější.                |
                                    |
 Zesílené vichřice se vyskytují     |
i dále od rovníku, například takto  |
nabrala na rychlosti eroze pobřeží  |
v britském Norfolku. Pojišťovny     |
vyplatily v posledních létech tak   |
ohromné sumy, že musely velmi       |
zdražit pojistné a v některých      |
oblastech se už proti živlům nelze  |
pojistit vůbec.                     |
                                    |
 Měnící se klima vede také          |
k častějším a výraznějším výkyvům   |
proudění v Pacifiku a ovzduší nad   |
ním. Takový nežádoucí stav je znám  |
pod názvem El Ňiňo, čili Jezulátko. |
Zvláště silné období El Ňiňo        |
probíhalo právě v uplynulých        |
letech. V tropických pralesích      |
Indonésie, zvyklých na hojnost      |
deště, tehdy nastávají sucha a při  |
nich požáry. V roce 1997 při nich   |
na Borneu vinou dýmu v ovzduší      |
havarovalo i několik letadel.       |
                                    |
 Zatímco v Tichomoří jsou důsledkem |
sucha v normálně deštivých          |
oblastech a naopak povodně          |
v pouštích Peru a Chile, v suché    |
oblasti Afriky a Asie se nedostatek |
vláhy ještě zvýrazňuje. Klesají tak |
už beztak nedostatečné výnosy obilí |
a rozšiřuje se hladomor. Odhaduje   |
se, že vyšší teploty sníží          |
v budoucnu produkci pšenice ve      |
Spojených státech. Americká pšenice |
ale tvoří valnou většinu světových  |
rezerv, které se používají, když je |
někde neúroda.                      |
                                    |
 Největší ohrožení cítí národy,     |
jejichž území leží z velké části    |
méně než jeden metr nad mořskou     |
hladinou. Jde o celé korálové       |
ostrovy a některá plochá pobřeží    |
Asie. Ještě stále jsou některé      |
z nich pozemským rájem. Ale při     |
vichřici trvající několik dní voda  |
pronikne daleko do vnitrozemí. Kam  |
ze zničeného ráje jeho obyvatelé    |
odejdou? A i když se jich do        |
Evropy, Spojených států a Austrálie |
vejdou desítky miliónů, jak se      |
budou cítit?                        |
                                    |
 I bohaté oblasti mírného pásma     |
však budou mít své problémy.        |
Nejvážnější ohrožení asi            |
představují teplejší zimy i léta,   |
umožňující přežití a rozmnožování   |
nepříjemných živočichů. V Anglii    |
například sledují rostoucí množství |
krys, které by v budoucnu mohlo     |
vést k nové morové epidemii.        |
V každém případě se počítá          |
s rozšířením tropických chorob na   |
okraj dosavadního mírného pásma     |
- například kožních chorob, malárie |
nebo žluté zimnice.                 |
                                    |
                                    |
 9 Co dělat?                        |         blok 10
                                    |
 Pokud vám už připadá globální      |
oteplení jako skutečné nebezpečí,   |
ptáte se asi, jak mu můžeme čelit.  |
Docela účinně, budeme-li všichni    |
chtít.                              |
 @                                  |  P20 rozsvítí dia graf CO2 na hlavu
 Zvlášť u nás je to důležité,       |
protože na jednoho obyvatele        |
připadají u nás největší emise      |
uhlíku mezi státy Evropské unie     |
a zájemců o členství v ní. Více     |
plýtvá jen málo zemí. V těch        |
bohatých a rozlehlých, například ve |
Spojených státech, @je to hlavně    |  P21 rozsvítí diasekv. auta
vinou automobilové dopravy. Tam     |
totiž připadá téměř jedno auto na   |
obyvatele.                          |
                                    |
 Představte si, co by se stalo,     |
kdyby do stejného stavu dospěla     |
Čína. Dnes tam připadá jedno auto   |
na několik set obyvatel. Její       |
hospodářství se ale prudce rozvíjí  |
a automobilový průmysl především.   |
@                                   |  P21a rozsvítí znovu dia grafy CO2 na hlavu
 Podívejme se blíže na to, kolik    |
uhlíku uvolňují různé státy do      |
ovzduší. U nás je to asi tři tuny   |
na hlavu a rok. Větší emise na      |
jednoho obyvatele mají kromě        |
Spojených států nebo Austrálie také |
některé země těžící ropu, které     |
přebytečný zemní plyn prostě        |
spalují bez užitku, ale i Severní   |
Korea, která zřejmě socialistické   |
plýtvání dovedla ještě dále než     |
naše země. Mnohem bohatší evropské  |
státy se chovají daleko úsporněji.  |
Německo se nám blíží vinou své      |
východní části, ale třeba Rakousko, |
patřící k několika zemím s nejvyšší |
životní úrovní na světě, spálilo    |
v roce 1995 jen dvě tuny fosilního  |
uhlíku na obyvatele a toto množství |
dále snižuje. Máme se od tohoto     |
našeho souseda opravdu čemu učit.   |
@                                   |  P22 rozsvítí dia komíny
 Rekordní české emise oxidu         |
uhličitého má zčásti na svědomí     |
zastaralý průmysl. Ale nejen ten.   |
Celá polovina oxidu uhličitého      |
u nás vzniká kvůli topení           |
v chladném období roku. Topení je   |
přitom docela zvláštní věc.         |
@                                   |  P23 rozsvítí diasekv. člověk,
 Když jdeme ven do mrazu, tak se    |            dům, kotelna
teple oblékneme. Nenapadne nás vzít |
si tenký oblek, pod který navíc     |
fouká, a ozbrojit se termofórem.    |
                                    |
 Běžné domy ale jsou jako lehké     |
letní oblečení. Když v nich chceme  |
mít příjemnou teplotu i za mrazu,   |
užíváme místo malého termofóru      |
pořádně velkou soustavu topení,     |
kterou protéká horká voda. Přitom   |
lze dát každému domu skutečné dobré |
zimní oblečení.                     |
 @                                  |  P24 rozsvítí diasekv. těsnění
 Nejjednodušší je utěsnit ho, aby   |
do něj nefoukalo a netáhlo jak      |
komínem. Stačí na to většinou       |
takovéto samolepicí proužky         |
pěnového polyetylénu, které se      |
umístí na zárubně oken a dveří. @   |  P25 rozsvítí diasekv. tmelení
Jiné spáry lze zatmelit. Komíny,    |
které nejsou zrovna v provozu, je   |
pak nutné uzavřít těsnými klapkami. |
Odměnou je nejen menší účet za      |
topení, ale i konec suchého vzduchu |
v mrazivých dnech.                  |
                                    |
 Takový údaj vlhkoměru, jako 37 %,  |
byste pak už neměli vídat - je-li   |
doma nebo ve škole vlhkost nižší    |
než čtyřicet pět procent, je to     |
nepříjemné a nezdravé. Zvlhčovat    |
vzduch pomocí nějakých dodatečných  |
zařízení je jako vybírat vodu       |
z děravé lodi: sice to pomáhá, ale  |
mnohem rozumnější je loď (stejně    |
jako dům) pořádně utěsnit. I pak    |
lze loď podle potřeby umýt a dům    |
běžně větrat, aby vlhkost v zimě    |
nepřesahovala řekněme šedesát       |
procent.                            |
     @                              |  P26 rozsvítí dia propustnosti oken
 Jinou úpravou je zlepšení oken.    |
Lze k nim přidat další skleněnou    |
tabuli s nanesenou neviditelnou     |
vrstvou, která je ale zrcadlem pro  |
infračervené záření. Nebo doplnit   |
izolační okenici. Protože ale každá |
další vrstva přeruší zářivý přenos  |
a proudění vzduchu, @pomůže         |  P27 rozsvítí diasekv. lepení fólie
i opatření, které zvládne každý     |
sám: nalepit na rám okna průhlednou |
fólii za tři koruny, a běžné okno   |
hned izoluje alespoň o třetinu      |
lépe. Pokud můžeme užít fólie dvě,  |
propustnost běžného okna se zmenší  |
na polovinu.                        |
                                    |
 To je jen jeden příklad, kdy       |
záleží na nás samých.@ Jiný vidíte  |  P28 rozsvítí dia montáže solár. systému
na obrázcích - ano, i soustavy na   |
sluneční ohřev vody si montují lidé |
sami nebo s pomocí přátel. Celou    |
instalaci zvládnou tři lidé za dva  |
dny. Takovou svépomocnou stavbu     |
solárních systémů propaguje u nás   |
Ekologický institut Veronica. Je to |
projekt, který se slibně rozbíhá,   |
a zúčastnit se jej může i někdo     |
z vás.                              |
                                    |
 V případě slunečních kolektorů     |
nejde o to, jak omezit plýtvání,    |
ale jak využít toků energie         |
v přírodě. Nejdostupnější možností  |
takového druhu@ je ovšem používat   |  P29 dia dříví v lese
k topení dříví, které by jinak      |
zetlelo v lese. Stačí je přitáhnout |
a usušit. Znáte jistě rčení         |
o nošení dříví do lesa. Označuje se |
jím zbytečná práce. Bohužel, dnes   |
je docela běžné, že ve vsi          |
obklopené lesy se topí uhlím.       |
Úsloví, že někdo vozí uhlí do lesa, |
ale naše předky ani nemohlo         |
napadnout. Tak by si přece mohl     |
počínat jen šílenec.                |
                                    |
 Namítnete asi, že tolik dřeva,     |
kolik byste na zimu potřebovali,    |
nemáte kam dát. V takovém případě   |
je na místě pustit se do            |
nákladnějších opatření. Taková      |
opatření by měla být samozřejmá     |
u nových budov i při opravách       |
starých.@ Budova by měla obsahovat  |  P30 rozsvítí dia řez stěnou
dobrou izolační vrstvu, oddělující  |
teplé prostory od chladného okolí.  |
Náš obrázek záměrně ukazuje         |
izolační vrstvu jako tlustší než    |
nosnou zeď. Tak by to totiž mělo    |
být - přidávání tenkých izolačních  |
vrstev, které je dnes běžné např.   |
při opravách panelových domů, je    |
plýtváním penězi. Až izolace tlustá |
nejméně patnáct centimetrů, lépe    |
čtvrt metru, přináší skutečně novou |
kvalitu - a nestojí o moc více.     |
@                                   |  P31 rozsvítí dia superokno
 Nová okna by měla být vždy ze tří  |
vrstev, které by měly být upraveny  |
tak, aby se uvnitř okna téměř       |
vyloučil přenos energie             |
dlouhovlnným infračerveným zářením. |
Prostřední vrstva nemusí být        |
skleněná - dokonalejší řešení je    |
užít fólii, která je na obou        |
stranách opatřena neviditelnou      |
odraznou vrstvičkou. Vnitřek okna   |
má být naplněn netečným argonem     |
nebo ještě lépe kryptonem a okno    |
pak izoluje šestkrát lépe, než je   |
dnes obvyklé.                       |
@                                   |  P32 zhasne vše
 Dobře postavené nebo opravené      |
budovy potřebují na vytápění jen    |
asi desetinu toho množství energie, |
které je běžné dnes. Vrátíme-li se  |
ke dříví, stačí pak na jeden byt    |
asi dva krychlové metry ročně       |
- v takovém případě bychom na       |
topení a ohřev vody opravdu         |
nepotřebovali žádná fosilní paliva. |
                                    |
 V dobře izolovaných, těsných       |
a optimálně větraných domech se     |
kromě toho daleko příjemněji bydlí. |
Jak takových budov bude přibývat,   |
emise oxidu uhličitého mohou        |
klesat.                             |
                                    |
 Možností,@ jak neplýtvat energií   |  P33 rozsvítí dia kniha Faktor 4
a tím omezovat emise skleníkových   |
plynů, je daleko více. Skoro ve     |
všech případech lze stejných        |
výsledků docílit se čtvrtinovou     |
spotřebou energie. Právě o tom se   |
píše ve slavné knize Faktor 4,      |
která ukazuje spoustu inspirujících |
příkladů z praxe. V Evropské unii   |
se dnes mluví stále více o faktoru  |
10, a i takových příkladů přibývá.  |
Jde jen o to, dále se v tomto       |
ohledu vzdělávat. @A samozřejmě pak |  P34 rozsvítí diasekv. titulky
podle toho jednat.                  |         CD: 2400-2512
                                    |
 Na nás záleží, jaká bude           |
budoucnost. Na mě a na vás.         |
                                    |
            @                       |  P35 KONEC POŘADU